Proposta estatuts

De GiLUG
La revisió el 11:38, 18 març 2015 per Narcisgarcia (discussió | contribucions) (Numeracio d'articles i estructuracio d'assemblea)
Salta a: navegació, cerca

(Article 1. Identitat i àmbits)

Amb la denominació de XXXXXXX està constituida per temps indefinit l'associació que, dins el marc legal vigent al seu àmbit geogràfic, es regula mitjançant el present estatut. El nostre domicili social és XXXXX i l'àmbit geogràfic d'activitat és principalment XXXXXX.

(Article 2. El programari lliure)

Definim aquí el què s'entén en aquests estatuts per programari lliure (PL):

(Article 3. El programari privatiu)

(Article 4. La llibertat tecnològica)

de les persones

 1. Tenir en compte l'ús de Riseups o subcontractacions
 2. Neutralitat
 3. Dades de caràcter personal (+accés a dades per part dels socis)

(Article 5. Principis)

 1. No tractar programari privatiu
 2. Respectar la llibertat tecnològica de les persones
 3. Sense lucre ni retribucions personals
 4. Igualtat de tracte
 5. És responsabilitat de les persones sòcies implicar-se en els diversos aspectes de l'associació.
 6. No restringir els destinataris de les nostres activitats
 7. No restringir els nostres objectius a una sola plataforma de maquinari o sistema operatiu
 8. Utilitzar programari lliure i exercir la llibertat tecnològica en qualsevol àmbit de l'associació
 9. Tot el respecte possible pels ecosistemes, especialment en allò que afecta a la tecnologia i el consum material.

(Article 6. Mitjans i activitats)

 1. L'organització de les activitats es farà a partir d'assemblees periòdiques, sens perjudici de què la junta permanent de gestió o grups de treball desenvolupin i posin en pràctica els acords.
 2. El funcionament tècnic de l'associació es basa en programari lliure i la llibertat tecnològica, com per exemple llistes de correu electrònic per la coordinació i conversa.
 3. Fer de forma periòdica conferències, tallers o articles relacionats amb el programari lliure i la llibertat tecnològica de les persones.
 4. Prendre part del mateix tipus d'activitats organitzades per persones o entitats amb principis, mitjans i finalitats en comú.
 5. Disposar d'un local, en la mesura de les possibilitats econòmiques i de moviment de l'associació.
 6. Ajudar negocis i entitats basades en el programari lliure
 7. Intecanviar ajuda amb entitats
 8. Prioritzar les trobades presencials segons les possibilitats de l'associació i de les persones associades.
 9. Interlocutar amb les administracions públiques, empreses privades i d'altres entitats que siguin d'interès per les nostres finalitats.
 10. Es poden acordar altres activitats que siguin coherents amb els principis, mitjans i finalitats del present estatut.

(Article 7. Finalitats)

 1. Promoure el desenvolupament, distribució oberta i ús del programari lliure. Tant de forma general com en l'àmbit social i particular.
 2. Promoure el desenvolupament, distribució oberta i ús de les eines i actituds a favor de la llibertat tecnològica: Primer de les persones físiques, i després de les entitats.
 3. Suport mutu entre membres de l'associació i amb altres entitats d'igual a igual.
 4. Gaudir del programari lliure
 5. Humanitzar les relacions

(Article 8. Admissió de membres de l'associació)

 1. Es pot associar, en el marc legal, qualsevol ésser humà que ho faci de forma lliure, per pròpia voluntat i no contravingui el present estatut en allò que afecta l'associació. Qui tingui interès en associar-se ha de tenir accés al present l'estatut per consultar-lo. Aquest precepte s'ha de comunicar almenys en el moment d'afiliació.
 2. Les persones jurídiques també es poden associar, essent subjectes a un règim d'igualtat respecte a les persones físiques en tots els àmbits de l'associació.
 3. Són competents per admetre nous membres la Junta permanent de gestió, opcionalment una persona nomenada per aquesta gestió, i l'assemblea general ordinària.
 4. Només hi ha un tipus d'associat: el membre de l'associació, sens perjudici dels articles o acords d'assemblea general ordinària que compensin desavantatges personals o de les mesures disciplinàries.
 5. L'alta es formalitza amb la signatura d'una fitxa amb almenys les dades personals que siguin necessàries per la relació amb l'associació i els demés membres, i que dipositarà la Secretaria general. És efectiva des del moment en què l'òrgan o càrrec competent l'admet com a vàlida.
 6. Quan es tracti de causes no previstes pel present estatut, només l'assemblea general és competent per rebutjar afiliacions, i la resolució ha de constar motivada i ser coherent amb el present estatut.

(Article 9. Baixa de membres)

 1. Qualsevol membre pot comunicar per escrit la baixa voluntària als mateixos que admeten les altes.
 2. No contribuir materialment en el què s'hagi estipulat porta a tractar el tema com a punt en assemblea general ordinària, acordant-se una baixa explícita o una solució alternativa.
 3. Contravenir el present estatut porta a tractar el tema en assemblea general, acordant-se una baixa explícita o una solució alternativa.
 4. Per un conflicte amb d'altres membres que l'assemblea general resolgui amb la baixa i/o exclusió.
 5. La baixa com a membre té efecte immediat quan compleix els supòsits i es comunica per escrit.
 6. L'assemblea general pot acordar per qualsevol baixa la devolució de contribucions fetes per l'antic membre associat.

(Article 10. Contribució material o econòmica)

 1. L'assemblea general ordinària pot acordar quotes periòdiques imprescindibles per mantenir-se com a membre de l'associació, sense perjudici d'acords de compensació de desavantatges personals. La quantitat o fórmula de la quota ha d'estar expressada en moneda de curs legal a l'àmbit territorial, i opcionalment, a més a més, expressada en alternatives concretes. També han s'estar expressades les formes de pagament acceptades per la Tresoreria general.
 2. Les persones associades poden fer voluntàriament, contribucions superiors a les acordades. Si són en diners no poden superar el 30% de la contribució mínima dels demés associats. Si són materials no hi ha límit però no hi ha contrapartides ni etiquetatge o publicitat d'aquest fet.
 3. No socis poden fer contribucions de qualsevol mena, concretades i aprobades a l'assemblea general. Si la contribució econòmica supera el màxim que tenen els associats, el contribuent no es pot associar fins passat un any.

(Article 11. Drets de membres)

 1. Fer propostes per ser tractades a l'assemblea general o grups de treball on s'hi hagi inscrit.
 2. Inscriure's voluntàriament a grups de treball quan es formen, i després si no ho impedeix el funcionament particular que s'hagi estipulat.
 3. Accedir a tota la documentació de l'associació, sens perjudici de les mesures que s'estipulin sobre llibertat tecnològica.
 4. Promoure la celebració d'assemblees, en comunicació transparent amb la junta permanent de gestió i a través d'aquesta amb la resta de persones associades.
 5. Fer servir els recursos de l'associació de forma coherent amb el present estatut, però sense interferir en acords d'assemblea o d'altres activitats en curs, ni posar en risc el projecte de l'associació.
 6. Assistir, almenys com a observador, a qualsevol reunió de l'associació que li afecti.
 7. En el cas dels òrgans dels quals en formi part, com és també l'assemblea general, a assistir en peu d'igualtat, veu i vot.
 8. Elegir o ser elegit per qualsevol càrrec, sense perjudici de mesures disciplinàries o condicions d'idoneïtat reconegudes pel present estatut.
 9. La llibertat de consciència en relació a qualsevol activitat de l'associació, la qual cosa comprèn poder renunciar explícitament a exercir càrrecs que li siguin nomenats o a estar un grup de treball en concret. No és renunciable el dret i participació en l'assemblea general ni obligacions que li estableixi el marc legal.
 10. A impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estimi contraris al marc legal, o a l'estatut, o a proposar esmenes a les actes de reunió que puguin no ser fidels a la realitat.
 11. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre la gestió de qualsevol càrrec o òrgan, a la reunió on aquest li toca informar.
 12. Accedir a un exemplar actualitzat del present estatut sempre que les dependències de l'associació siguin obertes, amb la possibilitat de fer-se una còpia.

(Article 12. Obligacions de membres)

 1. Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per aconseguir-les.
 2. Implicar-se activament en les propostes que promogui com a persona associada
 3. Respectar aquest estatut en tot allò que afecti els demés membres i l'associació en conjunt, incloent els acords dels seus òrgans.
 4. Donar-se de baixa si té intenció d'actuar o preveu actuar contravenint el present estatut en allò que afecti l'associació o els demés membres.
 5. No és exigible a les persones que deixi d'utilitzar tecnologies privatives o atemptadores contra la llibertat, si ho fan per imperatiu laboral o legal. En tot cas les persones associades n'han d'informar si afecta l'associació o els demés membres.
 6. Fer les contribucions que li corresponguin per acord de l'assemblea general.
 7. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal legal sobre les actuacions o omissions de l'associació. La seva responsabilitat queda limitada a les actuacions o omissions que hagin assumit voluntàriament.

(Article 13. Règim disciplinari)

 1. Qualsevol conflicte no resolt ha de ser traslladat a l'assemblea general.
 2. L'assemblea general pot proposar mesures integradores de resolució de conflictes entre membres, o pot acordar la cessació de càrrecs o acordar la baixa d'associació de les persones que són part en el conflicte.
 3. L'acord de cessació o baixa disciplinària ha d'incloure un termini d'exclusió per a què les persones afectades puguin ser admeses de nou.
 4. Un termini d'exclusió acordat no pot superar la durada màxima que hi ha per ostentar càrrecs, però aquest pot ser renovat amb una nova exclusió per acord explícit de l'assemblea general ordinària, sempre revisant de nou els motius de l'anterior exclusió.
 5. Tot acord de reunió sobre conflictes ha de constar motivat.
 6. Tot càrrec o òrgan de l'associació ha de fomentar la resolució pacífica, dialogada i extrajudicial de conflictes de convivència o comunicació: entre membres de l'associació, de membres amb tercers sobre temes relacionats amb l'associació, o de l'associació amb tercers. La única excepció és si l'assemblea general considera que la via judicial és la única solució en un conflicte que determina el compliment de les finalitats en aquest estatut.
 7. Qualsevol mesura sobre un conflicte requereix escoltar prèviament les parts en conflicte.

(Article 14. Càrrecs en general)

 1. Tot òrgan de l'associació té almenys un càrrec.
 2. Els càrrecs de l'associació són únicament de gestió per tal de promoure el compliment dels acords del conjunt, fer tràmits necessaris, i informar de seguiment i resultats a l'òrgan que l'ha escollit o addicionalment a l'assemblea general.
 3. Tot òrgan fora de la Junta permanent de gestió pot escollir renovar de forma autònoma els seus càrrecs, mentre no contravingui condicions de l'assemblea general i es faci en reunió igualitària dels seus membres.
 4. Aquell òrgan que escull un càrrec, pot fer-ne renovació en qualsevol moment que s'hi proposi i s'hi acordi.
 5. Un càrrec pot formar i dissoldre els seus propis grups de treball, només com a suport a les funcions ordinàries del mateix càrrec. En aquest cas la responsabilitat de gestió recau sobre el grup de treball però la responsabilitat d'informació i coordinació la manté el càrrec.
 6. Un càrrec té el deure de promoure grups de treball i demanar ajuda si no dóna a l'abast per les seves funcions.
 7. Tota persona té una durada ordinària d'un any en un mateix càrrec, després del qual ha de ser rellevada o prorrogada de forma explícita per l'òrgan que l'ha escollit.
 8. La pròrroga màxima d'una persona en un mateix càrrec és per un any addicional.
 9. La composició de tots els càrrecs de l'associació ha de ser informada a l'assemblea general, almenys l'ordinària, davant qualsevol canvi o pròrroga.
 10. Són causes de cessació en un càrrec: voluntària, acordada en qualsevol moment per l'òrgan que l'ha escollit, acordada en qualsevol moment per l'assemblea general, o automàticament per baixa com a persona membre de l'associació.
 11. En finalitzar un càrrec cal informar a l'òrgan que l'ha escollit sobre la gestió en el seu període.

(Article 15. Òrgans de govern)

Aquests són els únics òrgans que governen afers de l'associació:

 1. L'assemblea general, que governa l'associació i està subjecta al present estatut
 2. La junta permanent de gestió (JPG), subjecte als acords de l'assemblea general.
 3. Els grups de treball, subjectes als acords de l'assemblea general, i que governen el seu propòsit encarregat amb els mitjans i principis estipulats.

(Article 16. Bases de l'Assemblea General)

 1. L'assemblea general és l'organ sobirà de l'associació, en forma de reunió, pel qual es convoca tots els membres de l'associació.
 2. Dins el marc del present estatut, s'hi pot acordar qualsevol afer general o detall de l'associació, incloent l'aprovació de reglaments que desenvolupin la normativa, protocols tècnics i d'actuació i guies de bones pràctiques.
 3. L'assemblea general ordinària és aquella que se celebra per no sobrepassar els marges de periodicitat o que ja té acordada la seva data a l'anterior assemblea. Les demés assemblees generals són extraordinàries.
 4. La periodicitat de les assemblees generals ordinàries és amb una separació màxima de 2 mesos, i mínima com permeti el termini de convocatòria.
 5. Tots els membres de l'associació queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloenti els absents, els que en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar; això sense perjudici del dret a l'objecció de consciència reconegut al present estatut.
 6. Fins a 4 persones poden ser necessàries conjuntament per certificar els acords d'una assemblea. A complir: la persona que prengué acta, la que prengué acta d'aprovació de la primera, algun dels presidents d'aquestes assemblees i un membre de la JPG.

(Article 17. Convocatòria d'Assemblea General)

 1. La Junta permanent de gestió porta a terme l'anunci i convocatòria de totes les persones associades amb exposició escrita de la mateixa al domicili de l'associació. l'Assemblea General ordinària pot acordar mitjans addicionals per la difusió de la convocatòria, mentre la comunicació es lliuri a les destinacions individuals que faciliti cada membre de l'associació.
 2. La convocatòria d'assemblea general s'ha de fer efectiva per escrit amb un mínim de 8 dies d'antelació i ha de contenir: el lloc, data, horari, ordre del dia definitiu, annexos escrits que hagi aportat gent amb propostes incloses.
 3. L'admissió o esmena de punts per un ordre del dia es tanca almenys un dia abans d'enviar-se la convocatòria.
 4. Per proposar la celebració una assemblea general cal que almenys una persona associada prepari un anunci per tots els membres proposant també el termini d'admissió de punts, dia i lloc de la reunió.
 5. La promoció social d'una assemblea es fa per escrit i es produeix quan proposen una convocatòria extraordinària més de 2 associats i aquests superen el 10% de socis.
 6. La junta permanent de gestió és la que tramita les propostes d'assemblea, difonent-les incondicionalment, admetent contribucions respectuoses de qualsevol altra persona, i convertint-les en convocatòria quan ho consideri convenient i quan es tracta d'una promoció social d'assemblea.
 7. Tota convocatòria d'assemblea ha d'haver estat anunciada almenys amb 8 dies d'antelació al tancament de l'ordre del dia, termini en el qual la JPG ha d'haver inclòs els punts per l'ordre del dia provinents de qualsevol persona associada, mentre siguin respectuosos amb les persones.
 8. Si la promoció social d'assemblea no proposa dates concretes, el termini per celebrar l'assemblea general extraordinària és d'un màxim de 30 dies.
 9. L'ordre del dia d'assemblea ha de començar amb elecció de la mesa, aprovació o no d'actes anteriors, punts d'informació general si s'escau, i després de la resta ha d'acabar amb un punt d'assumptes diversos.

(Article 18. Sessió de l'assemblea general)

 1. La mesa de l'assemblea l'ha de formar almenys un membre que prengui acta i una altre membre que presideixi, es forma a l'inici de l'assemblea per lliure elecció entre els membres assistents, i poden haver més mémbres per altres funcions.
 2. Fins que no s'ha nomenat presidència en una assemblea, qualsevol arbitratge el porta la JPG amb els seus membres assistents. La presidència que es nomeni pot completar l'acord de formació de la mesa. Si cal arbitratge i no hi ha ningú de la JPG, el membre assistent de més edat l'exercirà.
 3. Amb menys de 3 associats assistents, l'assemblea s'ha de suspendre i així ha de constar en acta.
 4. La presidència d'una assemblea vetlla pels drets de participació de les persones reunides, pel compliment dels objectius de convocatòria, per procurar el compliment de l'horari, per donar torn de paraula, per moderar la longitud de les intervencions, per ajornar temes perifèrics al punt d'assumptes diversos, pel tractament ordenat dels punts, per fer constar explícitament les propostes, escrutinis i conclusions de cada punt.
 5. La persona que pren acta pot fer que la presidència aturi l'assemblea per mantenir el seu ritme d'escriptura. La presidència també pot exercir l'ordre a l'assemblea si li cal per complir les seves funcions.
 6. Les tasques de la mesa es poden repartir en més persones per raons d'horari o de tasques.
 7. Una vegada formada la mesa, qualsevol membre assistent pot proposar l'admissió de persones externes com a observadores, a la qual cosa l'assemblea pot acordar l'admissió o no admissió.
 8. L'acta ben escrita d'una assemblea ha d'estar a disposició de totes les persones associades en un termini màxim de 16 dies, de la qual cosa n'és responsable tota la mesa però principalment el prenedor d'acta.
 9. Les propostes les fa almenys una persona en concret com a membre de l'associació, sigui per la convocatòria o sigui en el transcurs d'un punt de l'ordre del dia sobre el mateix afer, o bé les posa la JPG d'ofici a l'ordre del dia si són externes.
 10. Es poden prendre acords en aquells punts no informatius que tractin un tema en concret, han de ser acords sobre aquell tema, i han de partir d'almenys una proposta. Els únics acords addicionals que es poden prendre al llarg de l'assemblea són la inclusió de nous punts per la següent assemblea.
 11. Pels acords de l'Assemblea General es busca el consens, però es poden arribar a adoptar en general per majoria simple de les persones presents, quan els vots afirmatius superin als negatius.
 12. Els acords sobre mesures disciplinàries, federació amb altres entitats, requereix el vot a favor de més de dos terços dels assistents de ple dret.
 13. El vot en assemblea d'una persona associada no es pot delegar en una altra. Si bé el vot es pot enviar per escrit per causa justificada i anticipadament, sense cap ambigüitat en el seu sentit ni contingut.

(Article 19. Grups de treball)

 1. Els grups de treball es creen i dissolen per acord de l'assemblea general o d'altres càrrecs segons es contempla al present estatut, on es fa constar almenys primers inscrits, persona dinamitzadora, objectiu a complir, i temps de durada que pot ser indefinit.
 2. L'assemblea o càrrec creador pot estipular condicions d'idoneïtat per inscriure's a un grup de treball, només per establir mínims d'edat o de coneixements en l'afer que l'ha d'ocupar.
 3. Els grups de treball poden tenir les seves pròpies reunions per tractar només els temes que afectin als seus objectius o activitats.
 4. Un grup de treball no pot ser a la pràctica el relleu que substitueixi un càrrec.
 5. La dinamitzadora d'un grup de treball ha d'informar dels acords i gestió a l'assemblea general.
 6. En un grup de treball cadascú és responsable de les pròpies decisions, i tothom és responsable de les decisions preses en grup. Això sense perjudici de la limitació de responsabilitat legal contemplada al present estatut.

(Article 20. Junta permanent de gestió)

 1. L'associació ha de mantenir una Junta permanent de gestió (JPG) amb els càrrecs necessaris, i convocar-se en assemblea general quan calgui per complir-ho.
 2. El propòsit de la JPG és vetllar pel compliment dels acords d'assemblea i del present estatut, sempre sotmetent-se als mateixos.
 3. La JPG és l'òrgan predeterminat de representació de l'associació, sense perjudici de què l'assemblea general pot nomenar altres delegacions per afers concrets i puntuals.
 4. La junta permanent de gestió està composada només per membres de l'associació escollits en assemblea general i amb funcions diferenciades. En cas de nomenar-se en assemblea extraordinària, han de ser ratificats en ordinària, sens perjudici de començar ja en funcions des del moment en què acceptin el nomenament.
 5. La Junta permanent de gestió pot tenir les seves pròpies reunions per tractar només els temes que afectin als seus objectius o gestió, i com a mínim amb 2 dels seus membres.
 6. Els càrrecs imprescindibles de la JPG són: Dinamització general i Tresoreria general. L'assemblea general pot acordar que també hi hagi Secretaria general, i després els càrrecs addicionals que estimi convenient.
 7. Per tots els càrrecs es nomenen persones físiques, i una persona no pot tenir més d'un càrrec de la JPG.
 8. Qualsevol membre de la JPG pot promoure una reunió de la mateixa junta, en coordinació amb la dinamitzador(a) general.
 9. Les decisions que competeixen a la JPG les pren per majoria simple mitjançant la reunió de la mateixa, i dels seus acords i gestió ha de donar compte a l'assemblea general ordinària.
 10. Les decisions que competeixen en exclusiva a un càrrec les pot prendre a soles, i dels seus acords i gestió ha de donar compte a l'assemblea general ordinària. Els membres de la JPG no poden acordar a soles la creació o dissolució de cap grup de treball.
 11. La JPG reunida pot prendre acords per afrontar situacions que no pot afrontar l'assemblea general, com és per exemple una urgència major que el calendari programat de convocatòria de la següent assemblea general.
 12. Almenys un membre de la JPG ha d'assistir a les assemblees generals per donar-los obertura amb el nomenament de presidència. Tota la JPG és responsable de forma solidària d'aquest deure.
 13. La gestió dels càrrecs de la JPG es valora en assemblea general ordinària per la seva aprovació o no.
 14. Fins a 3 persones poden ser necessàries conjuntament per certificar els acords de reunió de la JPG. A complir: la persona que prengué acta, la que prengué acta d'aprovació de la primera, i algun dels presidents o coordinadors d'aquestes reunions.

(Article 21. Tresoreria general)

 1. Té ple accés als fons econòmics de l'associació, i per això també està inclosa en la titularitat de dipòsits si l'associació té diners en comptes bancaris. L'assemblea general pot nomenar més persones per l'accés puntual o ordinari a dispòsits bancaris.
 2. Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 3. La informació sobre la gestió de qualsevol Tresoreria ha de ser escrita, ha d'incloure saldos i patrimoni, sumatori d'ingressos i despeses passats, previsió d'ingressos i despeses i llista cronològica de moviments d'entrada i sortida.
 4. Les obligacions documentals, administratives o comptables només s'estenen si ho requerís el marc legal o convenis que tingui l'associació amb tercers.
 5. Executa els acords econòmics de l'associació i té autonomia per altres moviments només en allò que l'assemblea general ordinària li hagi establert límits de valor.
 6. L'exercici econòmic de l'associació compren el període de gestió cada càrrec de Tresoreria general, dividit addicionalment amb tancament el 31 de desembre i obertura a 1 de gener.
 7. Els comptes de cada exercici econòmic es valoren en assemblea general ordinària per la seva aprovació o no.
 8. Cal conservar tots els comprovants pels moviments econòmics fins a un any d'antiguitat, i fins al final del període de gestió del càrrec.
 9. Cal conservar tots els informes de tresoreries de forma indefinida.
 10. Vetlla per la transparència econòmica, facilitat de control per part de les persones associades, i que els moviments econòmics parteixin sempre dels acords d'assemblea.
 11. Recapta les contribucions materials o en diners.
 12. Anuncia si el càrrec de Dinamització general ha quedat sense cobrir o està desaparegut, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.

(Article 22. Dinamització general)

 1. El dinamitzador o dinamitzadora general coordina la JPG a tots els efectes de funcionament, vetllant per la seva cohesió, eficàcia i democràcia interna.
 2. Anuncia les vacants de càrrecs que hagin quedat sense cobrir o estiguin desapareguts, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.
 3. Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 4. Representa de forma predeterminada la JPG per qualsevol efecte intern o legal, sense perjudici de què la JPG pot nomenar un membre diferent de la mateixa JPG per afers concrets i puntuals.
 5. Representa de forma predeterminada l'associació per qualsevol efecte intern o legal, sense perjudici de què l'assemblea general pot nomenar delegacions diferents per afers concrets i puntuals.
 6. Les funcions de representació inclouen els tràmits que necessitin els grups de treball per portar a terme el seu propòsit dins els marges que se li hagi atribuït al grup de treball.
 7. Té qualsevol funció addicional que li sigui delegada explícitament per la JPG o l'assemblea general.

(Article 23. Secretaria general)

 1. Manté almenys una relació actualitzada dels associats, que faciliti gestions com convocatòria, enviament de circulars i coordinació als càrrecs que competeixi en cada cas.
 2. Administra la custòdia de la documentació de l'associació, complint i fent complir el respecte per la llibertat tecnològica.
 3. Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 4. La informació sobre la gestió de qualsevol Secretaria ha d'incloure l'estadística de membres del seu àmbit.
 5. Anuncia si ambdós càrrecs de Dinamització general i Tresoreria general han quedat sense cobrir o estan desapareguts, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.

(Article 24. L'acta de reunió)

L'acta de qualsevol tipus de reunió o assemblea ha d'existir almenys en paper i ha de contenir com a mínim:

 1. Tipus i àmbit de reunió, com a títol
 2. Lloc, data, hora d'inici, quantitat d'assistents a l'inici i condició (membres o observadors).
 3. Si comença amb menys de 8 assistents, també els seus noms.
 4. Un relat cronològic de la reunió, separat pels punts que es tracten amb el seu títol.
 5. Detallant les propostes i qui les fa.
 6. Detallant les conclusions a les quals s'arriba a cada punt, i destacant el terme «Acord» si és el cas.
 7. Detallant els escrutinis pels acords que no hagin tingut consens o unanimitat, i comptant les abstencions i vots per cada opció.
 8. Incloent els apunts que demani expressament la presidència.
 9. Amb extracte d'aquelles informacions de gestió de càrrecs que es diguin de forma oral i no escrita.
 10. Amb altres apunts que el prenedor consideri: sobre explicacions, debat, o allò que passi durant la reunió.
 11. Annexos a partir de tots els escrits que els assistents aportin i concerneixin a l'assemblea.
 12. Al final, ha d'expressar el què ha passat punts de l'ordre del dia que no s'hagin tractat.
 13. Hora número d'assistents a la finalització.
 14. Signatura de les persones que han pres acta en un exemplar en paper.

(Article 25. Patrimoni)

 1. L'associació comença sense cap patrimoni.
 2. Els bens de l'associació són formats a partir de les contribucions previstes al present estatut.
 3. En cas de dissolució de l'associació, el romanent net de tots els seus bens serà donat a l'entitat o entitats possibles més afins amb els principis, mitjans i finalitats d'aquesta associació, destinació que pot designar l'assemblea general ordinària.

(Article 26. Modificació d'estatuts)

Casos per modificar el present estatut:

 1. Per acord unànim en assemblea general ordinària.
 2. Per acord en asseblea general ordinària amb el vot a favor de més del 50% de les persones associades i que també sigui de més de dues terceres parts dels assitents de ple dret.

(Article 27. Dissolució)

Causes de dissolució de l'associació:

 1. Per acord que compleix els mateixos requisits que per modificació d'estatuts.
 2. En cas que 3 assemblees generals ordinàries consecutives no hagin aconseguit tenir una JPG, per acord de majoria simple dels assistents a l'assemblea general ordinària.
 3. L'assemblea que acordi la dissolució ha de designar les persones liquidadores o la delegació de la liquidació en tercers, com per exemple els beneficiaris de la donació de bens.