Proposta estatuts: Diferència entre les revisions

De GiLUG
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Trasllat del text)
 
(Redaccio completa a partir de la llei i totes les aportacions, +personalitzacions)
Línia 1: Línia 1:
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
+
== Identitat i àmbits ==
  
 +
Amb la denominació de XXXXXXX està constituida per temps indefinit l'associació que, dins el marc legal vigent al seu àmbit geogràfic, es regula mitjançant el present estatut. El nostre domicili social és XXXXX i l'àmbit geogràfic d'activitat és principalment XXXXXX.
  
* Amb la denominació de XXXXXXX  es constitueix l'associació, que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de Juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de Juliol) i els seus estatuts.
+
== El programari lliure ==
 +
Definim aquí el què s'entén en aquests estatuts per programari lliure (PL):
  
== Objectius ==
+
== El programari privatiu ==
  
Els objectius de l’associació seran els següents:
+
== La llibertat tecnològica de les persones ==
 +
* Tenir en compte l'ús de Riseups o subcontractacions
 +
* Neutralitat
 +
* Dades de caràcter personal (+accés a dades per part dels socis)
  
* Difusió del programari lliure en el seu sentit més ampli sense restringir el seu ús a una única plataforma.
+
== Principis ==
* Ús de programari lliure en qualsevol àmbit de l’associació.
+
* No tractar programari privatiu
* Promoció de l’ús del programari lliure en general i en particular en l’àmbit social.
+
* Respectar la llibertat tecnològica de les persones
* Suport mutu entre els socis.
+
* Sense lucre ni retribucions personals
* Potenciar les trobades personals a fi i efecte d’humanitzar les relacions i difondre el programari lliure.
+
* Igualtat de tracte
* Fer d'interlocutors amb l’administració pública (Generalitat, ajuntaments, etc), empreses relacionades/interessades en el programari lliure i d’altres entitats d’arreu de Catalunya que treballin en la promoció del programari lliure.
+
* És responsabilitat de les persones sòcies implicar-se en els diversos aspectes de l'associació.
* Promoure projectes de programari lliure oberts a la comunitat
+
* No restringir els destinataris de les nostres activitats
* L’associació serà sense ànim de lucre.
+
* No restringir els nostres objectius a una sola plataforma de maquinari o sistema operatiu
* Orientat a tota mena d’usuaris
+
* Utilitzar programari lliure i exercir la llibertat tecnològica en qualsevol àmbit de l'associació
 +
* Tot el respecte possible pels ecosistemes, especialment en allò que afecta a la tecnologia i el consum material.
  
 +
== Mitjans i activitats ==
 +
* L'organització de les activitats es farà a partir d'assemblees periòdiques, sens perjudici de què la junta permanent de gestió o grups de treball desenvolupin i posin en pràctica els acords.
 +
* El funcionament tècnic de l'associació es basa en programari lliure i la llibertat tecnològica, com per exemple llistes de correu electrònic per la coordinació i conversa.
 +
* Fer de forma periòdica conferències, tallers o articles relacionats amb el programari lliure i la llibertat tecnològica de les persones.
 +
* Prendre part del mateix tipus d'activitats organitzades per persones o entitats amb principis, mitjans i finalitats en comú.
 +
* Disposar d'un local, en la mesura de les possibilitats econòmiques i de moviment de l'associació.
 +
* Ajudar negocis i entitats basades en el programari lliure
 +
* Intecanviar ajuda amb entitats
 +
* Prioritzar les trobades presencials segons les possibilitats de l'associació i de les persones associades.
 +
* Interlocutar amb les administracions públiques, empreses privades i d'altres entitats que siguin d'interès per les nostres finalitats.
  
== Mitjans ==
+
== Finalitats ==
 +
* Promoure el desenvolupament, distribució oberta i ús del programari lliure. Tant de forma general com en l'àmbit social i particular.
 +
* Promoure el desenvolupament, distribució oberta i ús de les eines i actituds a favor de la llibertat tecnològica: Primer de les persones físiques, i després de les entitats.
 +
* Suport mutu entre membres de l'associació i amb altres entitats d'igual a igual.
 +
* Gaudir del programari lliure
 +
* Humanitzar les relacions
  
Per tal d’assolir els objectius descrits al punt anterior es proposa:
+
== Admissió de membres de l'associació ==
  
* Es realitzaran reunions periòdiques per tal d’establir les línies de treball de l’associació
+
* Es pot associar, en el marc legal, qualsevol ésser humà que ho faci de forma lliure, per pròpia voluntat i no contravingui el present estatut en allò que afecta l'associació. Qui tingui interès en associar-se ha de tenir accés al present l'estatut per consultar-lo. Aquest precepte s'ha de comunicar almenys en el moment d'afiliació.
* Els socis s’implicaran en tots els aspectes de l’associació.
+
* Les persones jurídiques també es poden associar, essent subjectes a un règim d'igualtat respecte a les persones físiques en tots els àmbits de l'associació.
* L’associació farà de forma periòdica conferències, tallers o articles relacionats amb el programari lliure i prendrà part en trobades i conferències organitzades per tercers.
+
* Són competents per admetre nous membres la Junta permanent de gestió, opcionalment una persona nomenada per aquesta gestió, i l'assemblea general ordinària.
* Es crearà una llista de correu electrònic a fi i efecte d’interactuar amb els socis
+
* Només hi ha un tipus d'associat: el membre de l'associació, sens perjudici dels articles o acords d'assemblea general ordinària que compensin desavantatges personals o de les mesures disciplinàries.
* Es disposarà d’un local de reunions
+
* L'alta es formalitza amb la signatura d'una fitxa amb almenys les dades personals que siguin necessàries per la relació amb l'associació i els demés membres, i que dipositarà la Secretaria. És efectiva des del moment en què l'òrgan o càrrec competent l'admet com a vàlida.
  
 +
== Baixa de membres ==
  
Capítol II . Els membres de l'assoclacló, els seus drets I les seves obllgaclons.
+
* Qualsevol membre pot comunicar per escrit la baixa voluntària als mateixos que admeten les altes.
 +
* No contribuir materialment en el què s'hagi estipulat porta a tractar el tema com a punt en assemblea general ordinària, acordant-se una baixa explícita o una solució alternativa.
 +
* Contravenir el present estatut porta a tractar el tema en assemblea general, acordant-se una baixa explícita o una solució alternativa.
 +
* Per un conflicte amb d'altres membres que l'assemblea general resolgui amb la baixa i/o exclusió.
 +
* La baixa com a membre té efecte immediat quan compleix els supòsits i es comunica per escrit.
 +
* L'assemblea general pot acordar per qualsevol baixa la devolució de contribucions fetes per l'antic membre associat.
  
Article 4
+
== Contribució material o econòmica ==
  
Poden formar part de l'associació totes les persones de més de 18 anys. Han de presentar una sol-licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata.
+
* L'assemblea general ordinària pot acordar quotes periòdiques imprescindibles per mantenir-se com a membre de l'associació, sense perjudici d'acords de compensació de desavantatges personals. La quantitat o fórmula de la quota ha d'estar expressada en moneda de curs legal a l'àmbit territorial, i opcionalment, a més a més, expressada en alternatives concretes. També han s'estar expressades les formes de pagament acceptades per Tresoreria.
 +
* Les persones associades poden fer voluntàriament, contribucions superiors a les acordades. Si són en diners no poden superar el 30% de la contribució mínima dels demés associats. Si són materials no hi ha límit però no hi ha contrapartides ni etiquetatge o publicitat d'aquest fet.
 +
* No socis poden fer contribucions de qualsevol mena, concretades i aprobades a l'assemblea general. Si la contribució econòmica supera el màxim que tenen els associats, el contribuent no es pot associar fins passat un any.
  
/*Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.*/ En principi aquest tros no fa falta, però si algú sap com ho podem passar per tal que hi poguem incloure menors d'edat, no dubteu a dir-nos-ho.
+
== Drets de membres ==
  
Article 5
+
* Fer propostes per ser tractades a l'assemblea general o grups de treball on s'hi hagi inscrit.
 +
* Inscriure's voluntàriament a grups de treball quan es formen, i després si no ho impedeix el funcionament particular que s'hagi estipulat.
 +
* Accedir a tota la documentació de l'associació, sens perjudici de les mesures que s'estipulin sobre llibertat tecnològica.
 +
* Promoure la celebració d'assemblees, en comunicació transparent amb la junta permanent de gestió i a través d'aquesta amb la resta de persones associades.
 +
* Fer servir els recursos de l'associació de forma coherent amb el present estatut, però sense interferir en acords d'assemblea o d'altres activitats en curs, ni posar en risc el projecte de l'associació.
 +
* Assistir, almenys com a observador, a qualsevol reunió de l'associació que li afecti.
 +
* En el cas dels òrgans dels quals en formi part, com és també l'assemblea general, a assistir en peu d'igualtat, veu i vot.
 +
* Elegir o ser elegit per qualsevol càrrec, sense perjudici de mesures disciplinàries o condicions d'idoneïtat reconegudes pel present estatut.
 +
* La llibertat de consciència en relació a qualsevol activitat de l'associació, la qual cosa comprèn poder renunciar explícitament a exercir càrrecs que li siguin nomenats o a estar un grup de treball en concret. No és renunciable el dret i participació en l'assemblea general ni obligacions que li estableixi el marc legal.
 +
* A impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estimi contraris al marc legal, o a l'estatut, o a proposar esmenes a les actes de reunió que puguin no ser fidels a la realitat.
 +
* Sol·licitar i obtenir explicacions sobre la gestió de qualsevol càrrec o òrgan, a la reunió on aquest li toca informar.
 +
* Accedir a un exemplar actualitzat del present estatut sempre que les dependències de l'associació siguin obertes, amb la possibilitat de fer-se una còpia.
  
Són drets de membres de l'associació:
+
== Obligacions de membres ==
  
1. Assistir amb veu ¡vot a les reunions de l'Assemblea General.  
+
* Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per aconseguir-les.
 +
* Implicar-se activament en les propostes que promogui com a persona associada
 +
* Respectar aquest estatut en tot allò que afecti els demés membres i l'associació en conjunt, incloent els acords dels seus òrgans.
 +
* Donar-se de baixa si té intenció d'actuar o preveu actuar contravenint el present estatut en allò que afecti l'associació o els demés membres.
 +
* No és exigible a les persones que deixi d'utilitzar tecnologies privatives o atemptadores contra la llibertat, si ho fan per imperatiu laboral o legal. En tot cas les persones associades n'han d'informar si afecta l'associació o els demés membres.
 +
* Fer les contribucions que li corresponguin per acord de l'assemblea general.
 +
* Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal sobre les actuacions o omissions de l'associació. La seva responsabilitat queda limitada a les actuacions o omissions que hagin assumit  voluntàriament.  
  
 +
== Règim disciplinari ==
 +
* Qualsevol conflicte no resolt ha de ser traslladat a l'assemblea general.
 +
* L'assemblea general pot proposar mesures integradores de resolució de conflictes entre membres, o pot acordar la cessació de càrrecs o acordar la baixa d'associació de les persones que són part en el conflicte.
 +
* L'acord de cessació o baixa disciplinària ha d'incloure un termini d'exclusió per a què les persones afectades puguin ser admeses de nou.
 +
* Un termini d'exclusió acordat no pot superar la durada màxima que hi ha per ostentar càrrecs, però aquest pot ser renovat amb una nova exclusió per acord explícit de l'assemblea general ordinària, sempre revisant de nou els motius de l'anterior exclusió.
 +
* Tot acord de reunió sobre conflictes ha de constar motivat.
 +
* Tot càrrec o òrgan de l'associació ha de fomentar la resolució pacífica, dialogada i extrajudicial de conflictes de convivència o comunicació: entre membres de l'associació, de membres amb tercers sobre temes relacionats amb l'associació, o de l'associació amb tercers. La única excepció és si l'assemblea general considera que la via judicial és la única solució en un conflicte que determina el compliment de les finalitats en aquest estatut.
 +
* Qualsevol mesura sobre un conflicte requereix escoltar prèviament les parts en conflicte.
  
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.  
+
== Òrgans de govern ==
 +
Aquests són els únics òrgans que governen afers de l'associació:
 +
* L'assemblea general, que governa l'associació i està subjecta al present estatut
 +
* La junta permanent de gestió (JPG), subjecte als acords de l'assemblea general.
 +
* Els grups de treball, subjectes als acords de l'assemblea general, i que governen el seu propòsit encarregat amb els mitjans i principis estipulats.
  
 +
== Càrrecs en general ==
 +
* Tot òrgan de l'associació té almenys un càrrec.
 +
* Els càrrecs de l'associació són únicament de gestió per tal de promoure el compliment dels acords del conjunt, fer tràmits necessaris, i informar de seguiment i resultats a l'òrgan que l'ha escollit o addicionalment a l'assemblea general.
 +
* Tot òrgan fora de la Junta permanent de gestió pot escollir renovar de forma autònoma els seus càrrecs, mentre no contravingui condicions de l'assemblea general i es faci en reunió igualitària dels seus membres.
 +
* Aquell òrgan que escull un càrrec, pot fer-ne renovació en qualsevol moment que s'hi proposi i s'hi acordi.
 +
* Un càrrec (no com a responsable d'un grup de treball) pot formar i dissoldre els seus propis grups de treball, només com a suport a les funcions ordinàries del mateix càrrec. En aquest cas la responsabilitat de gestió recau sobre el grup de treball però la responsabilitat d'informació i coordinació la manté el càrrec.
 +
* Un càrrec té el deure de promoure grups de treball i demanar ajuda si no dóna a l'abast per les seves funcions.
 +
* Tota persona té una durada ordinària d'un any en un mateix càrrec, després del qual ha de ser rellevada o prorrogada de forma explícita per l'òrgan que l'ha escollit.
 +
* La pròrroga màxima d'una persona en un mateix càrrec és per un any addicional.
 +
* La composició de tots els càrrecs de l'associació ha de ser informada a l'assemblea general, almenys l'ordinària, davant qualsevol canvi o pròrroga.
 +
* Són causes de cessació en un càrrec: voluntària, acordada en qualsevol moment per l'òrgan que l'ha escollit, acordada en qualsevol moment per l'assemblea general, o automàticament per baixa com a persona membre de l'associació.
 +
* En finalitzar un càrrec cal informar a l'òrgan que l'ha escollit sobre la gestió en el seu període.
  
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.  
+
== Assemblea general ==
 +
* L'assemblea general és l'organ sobirà de l'associació, en forma de reunió, pel qual es convoca tots els membres de l'associació.
 +
* Dins el marc del present estatut, s'hi pot acordar qualsevol afer general o detall de l'associació, incloent l'aprovació de reglaments que desenvolupin la normativa, protocols tècnics i d'actuació i guies de bones pràctiques.
 +
* La Junta permanent de gestió porta a terme l'anunci i convocatòria de totes les persones associades amb exposició escrita de la mateixa al domicili de l'associació. l'Assemblea General ordinària pot acordar mitjans addicionals per la difusió de la convocatòria, mentre la comunicació es lliuri a les destinacions individuals que faciliti cada membre de l'associació.
 +
* La convocatòria d'assemblea general s'ha de fer efectiva per escrit amb un mínim de 8 dies d'antelació i ha de contenir: el lloc, data, horari, ordre del dia definitiu, annexos escrits que hagi aportat gent amb propostes incloses.
 +
* L'admissió o esmena de punts per un ordre del dia es tanca almenys un dia abans d'enviar-se la convocatòria.
 +
* Per proposar la celebració una assemblea general cal que almenys una persona associada prepari un anunci per tots els membres proposant també el termini d'admissió de punts, dia i lloc de la reunió.
 +
* La promoció social d'una assemblea es fa per escrit i es produeix quan proposen una convocatòria extraordinària més de 2 associats i aquests superen el 10% de socis.
 +
* La junta permanent de gestió és la que tramita les propostes d'assemblea, difonent-les incondicionalment, admetent contribucions respectuoses de qualsevol altra persona, i convertint-les en convocatòria quan ho consideri convenient i quan es tracta d'una promoció social d'assemblea.
 +
* Tota convocatòria d'assemblea ha d'haver estat anunciada almenys amb 8 dies d'antelació al tancament de l'ordre del dia, termini en el qual la JPG ha d'haver inclòs els punts per l'ordre del dia provinents de qualsevol persona associada, mentre siguin respectuosos amb les persones.
 +
* Si la promoció social d'assemblea no proposa dates concretes, el termini per celebrar l'assemblea general extraordinària és d'un màxim de 30 dies.
 +
* L'ordre del dia d'assemblea ha de començar amb elecció de la mesa, aprovació o no d'actes anteriors, punts d'informació general si s'escau, i després de la resta ha d'acabar amb un punt d'assumptes diversos.
 +
* La mesa de l'assemblea l'ha de formar almenys un membre que prengui acta i una altre membre que presideixi, es forma a l'inici de l'assemblea per lliure elecció entre els membres assistents, i poden haver més mémbres per altres funcions.
 +
* Fins que no s'ha nomenat presidència en una assemblea, qualsevol arbitratge el porta la JPG amb els seus membres assistents. La presidència que es nomeni pot completar l'acord de formació de la mesa. Si cal arbitratge i no hi ha ningú de la JPG, el membre assistent de més edat l'exercirà.
 +
* Amb menys de 3 associats assistents, l'assemblea s'ha de suspendre i així ha de constar en acta.
 +
* La presidència d'una assemblea vetlla pels drets de participació de les persones reunides, pel compliment dels objectius de convocatòria, per procurar el compliment de l'horari, per donar torn de paraula, per moderar la longitud de les intervencions, per ajornar temes perifèrics al punt d'assumptes diversos, pel tractament ordenat dels punts, per fer constar explícitament les propostes, escrutinis i conclusions de cada punt.
 +
* La persona que pren acta pot fer que la presidència aturi l'assemblea per mantenir el seu ritme d'escriptura. La presidència també pot exercir l'ordre a l'assemblea si li cal per complir les seves funcions.
 +
* Les tasques de la mesa es poden repartir en més persones per raons d'horari o de tasques.
 +
* Una vegada formada la mesa, qualsevol membre assistent pot proposar l'admissió de persones externes com a observadores, a la qual cosa l'assemblea pot acordar l'admissió o no admissió.
 +
* L'acta ben escrita d'una assemblea ha d'estar a disposició de totes les persones associades en un termini màxim de 16 dies, de la qual cosa n'és responsable tota la mesa però principalment el prenedor d'acta.
 +
* Les propostes les fa almenys una persona en concret com a membre de l'associació, sigui per la convocatòria o sigui en el transcurs d'un punt de l'ordre del dia sobre el mateix afer, o bé les posa la JPG d'ofici a l'ordre del dia si són externes.
 +
* Es poden prendre acords en aquells punts no informatius que tractin un tema en concret, han de ser acords sobre aquell tema, i han de partir d'almenys una proposta. Els únics acords addicionals que es poden prendre al llarg de l'assemblea són la inclusió de nous punts per la següent assemblea.
 +
* L'assemblea general ordinària és aquella que se celebra per no sobrepassar els marges de periodicitat o que ja té acordada la seva data a l'anterior assemblea. Les demés assemblees generals són extraordinàries.
 +
* La periodicitat de les assemblees generals ordinàries és amb una separació màxima de 2 mesos, i mínima com permeti el termini de convocatòria.
 +
* Pels acords de l'Assemblea General es busca el consens, però es poden arribar a adoptar en general per majoria simple de les persones presents, quan els vots afirmatius superin als negatius.
 +
* Els acords sobre mesures disciplinàries, federació amb altres entitats, requereix el vot a favor de més de dos terços dels assistents de ple dret.
 +
* El vot en assemblea d'una persona associada no es pot delegar en una altra. Si bé el vot es pot enviar per escrit per causa justificada i anticipadament, sense cap ambigüitat en el seu sentit ni contingut.
 +
* Tots els membres de l'associació queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloenti els absents, els que en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar; això sense perjudici del dret a l'objecció de consciència reconegut al present estatut.
 +
* Fins a 4 persones poden ser necessàries conjuntament per certificar els acords d'una assemblea. A complir: la persona que prengué acta, la que prengué acta d'aprovació de la primera, algun dels presidents d'aquestes assemblees i un membre de la JPG.
  
 +
== Junta permanent de gestió ==
 +
* L'associació ha de mantenir una Junta permanent de gestió (JPG) amb els càrrecs necessaris, i convocar-se en assemblea general quan calgui per complir-ho.
 +
* El propòsit de la JPG és vetllar pel compliment dels acords d'assemblea i del present estatut, sempre sotmetent-se als mateixos.
 +
* La JPG és l'òrgan predeterminat de representació de l'associació, sense perjudici de què l'assemblea general pot nomenar altres delegacions per afers concrets i puntuals.
 +
* La junta permanent de gestió està composada només per membres de l'associació escollits en assemblea general i amb funcions diferenciades. En cas de nomenar-se en assemblea extraordinària, han de ser ratificats en ordinària, sens perjudici de començar ja en funcions des del moment en què acceptin el nomenament.
 +
* La Junta permanent de gestió pot tenir les seves pròpies reunions per tractar només els temes que afectin als seus objectius o gestió, i com a mínim amb 2 dels seus membres.
 +
* Els càrrecs imprescindibles de la JPG són: Dinamització i Tresoreria. L'assemblea general pot acordar que també hi hagi Secretaria, i després els càrrecs addicionals que estimi convenient.
 +
* Per tots els càrrecs es nomenen persones físiques, i una persona no pot tenir més d'un càrrec de la JPG.
 +
* Qualsevol membre de la JPG pot promoure una reunió de la mateixa junta, en coordinació amb la dinamitzador(a).
 +
* Les decisions que competeixen a la JPG les pren per majoria simple mitjançant la reunió de la mateixa, i dels seus acords i gestió ha de donar compte a l'assemblea general ordinària.
 +
* Les decisions que competeixen en exclusiva a un càrrec les pot prendre a soles, i dels seus acords i gestió ha de donar compte a l'assemblea general ordinària. Els membres de la JPG no poden acordar a soles la creació o dissolució de cap grup de treball.
 +
* La JPG reunida pot prendre acords per afrontar situacions que no pot afrontar l'assemblea general, com és per exemple una urgència major que el calendari programat de convocatòria de la següent assemblea general.
 +
* Almenys un membre de la JPG ha d'assistir a les assemblees generals per donar-los obertura amb el nomenament de presidència. Tota la JPG és responsable de forma solidària d'aquest deure.
 +
* La gestió dels càrrecs de la JPG es valora en assemblea general ordinària per la seva aprovació o no.
 +
* Fins a 3 persones poden ser necessàries conjuntament per certificar els acords de reunió de la JPG. A complir: la persona que prengué acta, la que prengué acta d'aprovació de la primera, i algun dels presidents o coordinadors d'aquestes reunions.
  
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.  
+
== Tresoreria ==
 +
* Té ple accés als fons econòmics de l'associació, i per això també està inclosa en la titularitat de dipòsits si l'associació té diners en comptes bancaris. L'assemblea general pot nomenar més persones per l'accés puntual o ordinari a dispòsits bancaris.
 +
* Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 +
* La informació sobre la gestió de Tresoreria per l'assemblea general ha de ser escrita, ha d'incloure saldos i patrimoni, sumatori d'ingressos i despeses passats, previsió d'ingressos i despeses i llista cronològica de moviments d'entrada i sortida.
 +
* Les obligacions documentals, administratives o comptables només s'estenen si ho requerís el marc legal o convenis que tingui l'associació amb tercers.
 +
* Executa els acords econòmics de l'associació i té autonomia per altres moviments només en allò que l'assemblea general ordinària li hagi establert límits de valor.
 +
* L'exercici econòmic de l'associació compren el període de gestió cada càrrec de Tresoreria, dividit addicionalment amb tancament el 31 de desembre i obertura a 1 de gener.
 +
* Els comptes de cada exercici econòmic es valoren en assemblea general ordinària per la seva aprovació o no.
 +
* Cal conservar tots els comprovants pels moviments econòmics fins a un any d'antiguitat, i fins al final del període de gestió del càrrec.
 +
* Cal conservar tots els informes de les tresoreries de forma indefinida.
 +
* Vetlla per la transparència econòmica, facilitat de control per part de les persones associades, i que els moviments econòmics parteixin sempre dels acords d'assemblea.
 +
* Recapta les contribucions materials o en diners.
 +
* Anuncia si el càrrec de Dinamització ha quedat sense cobrir o està desaparegut, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.
  
 +
== Dinamització ==
 +
* El dinamitzador o dinamitzadora coordina la JPG a tots els efectes de funcionament, vetllant per la seva cohesió, eficàcia i democràcia interna.
 +
* Anuncia les vacants de càrrecs que hagin quedat sense cobrir o estiguin desapareguts, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.
 +
* Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 +
* Representa de forma predeterminada la JPG per qualsevol efecte intern o legal, sense perjudici de què la JPG pot nomenar un membre diferent de la mateixa JPG per afers concrets i puntuals.
 +
* Representa de forma predeterminada l'associació per qualsevol efecte intern o legal, sense perjudici de què l'assemblea general pot nomenar delegacions diferents per afers concrets i puntuals.
 +
* Les funcions de representació inclouen els tràmits que necessitin els grups de treball per portar a terme el seu propòsit dins els marges que se li hagi atribuït al grup de treball.
 +
* Té qualsevol funció addicional que li sigui delegada explícitament per la JPG o l'assemblea general.
  
5. Exposar a l'Assemblea i la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuira fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.  
+
== Secretaria ==
 +
* Manté almenys una relació actualitzada dels associats, que faciliti gestions com convocatòria, enviament de circulars i coordinació als càrrecs que competeixi en cada cas.
 +
* Administra la custòdia de la documentació de l'associació, complint i fent complir el respecte per la llibertat tecnològica.
 +
* Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 +
* La informació sobre la gestió de Secretaria per l'assemblea general ha d'incloure l'estadística de persones associades.
 +
* Anuncia si ambdós càrrecs de Dinamització i Tresoreria han quedat sense cobrir o estan desapareguts, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.
  
 +
== Grups de treball ==
 +
* Els grups de treball es creen i dissolen per acord de l'assemblea general o d'altres càrrecs segons es contempla al present estatut, on es fa constar almenys primers inscrits, principal responsable, objectiu a complir, i temps de durada que pot ser indefinit.
 +
* L'assemblea o càrrec creador pot estipular condicions d'idoneïtat per inscriure's a un grup de treball, només per establir mínims d'edat o de coneixements en l'afer que l'ha d'ocupar.
 +
* Els grups de treball poden tenir les seves pròpies reunions per tractar només els temes que afectin als seus objectius o activitats.
 +
* Un grup de treball no pot ser el relleu a la pràctica d'un càrrec.
 +
* El principal responsable d'un grup de treball ha d'informar dels acords i gestió a l'assemblea general.
  
6. sol-licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.  
+
== L'acta de reunió ==
 +
L'acta de qualsevol tipus de reunió o assemblea ha d'existir almenys en paper i ha de contenir com a mínim:
 +
* Tipus i àmbit de reunió, com a títol
 +
* Lloc, data, hora d'inici, quantitat d'assistents a l'inici i condició (membres o observadors).
 +
* Si comença amb menys de 8 assistents, també els seus noms.
 +
* Un relat cronològic de la reunió, separat pels punts que es tracten amb el seu títol.
 +
* Detallant les propostes i qui les fa.
 +
* Detallant les conclusions a les quals s'arriba a cada punt, i destacant el terme «Acord» si és el cas.
 +
* Detallant els escrutinis pels acords que no hagin tingut consens o unanimitat, i comptant les abstencions i vots per cada opció.
 +
* Incloent els apunts que demani expressament la presidència.
 +
* Amb extracte d'aquelles informacions de gestió de càrrecs que es diguin de forma oral i no escrita.
 +
* Amb altres apunts que el prenedor consideri: sobre explicacions, debat, o allò que passi durant la reunió.
 +
* Annexos a partir de tots els escrits que els assistents aportin i concerneixin a l'assemblea.
 +
* Al final, ha d'expressar el què ha passat punts de l'ordre del dia que no s'hagin tractat.
 +
* Hora número d'assistents a la finalització.
 +
* Signatura de les persones que han pres acta en un exemplar en paper.
  
 +
== Patrimoni ==
 +
* L'associació comença sense cap patrimoni.
 +
* Els bens de l'associació són formats a partir de les contribucions previstes al present estatut.
 +
* En cas de dissolució de l'associació, el romanent net de tots els seus bens serà donat a l'entitat o entitats possibles més afins amb els principis, mitjans i finalitats d'aquesta associació, destinació que pot designar l'assemblea general ordinària.
  
7. Ésser escoltat prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.  
+
== Modificació d'estatuts ==
 +
Casos per modificar el present estatut:
 +
* Per acord unànim en assemblea general ordinària.
 +
* Per acord en asseblea general ordinària amb el vot a favor de més del 50% de les persones associades i que també sigui de més de dues terceres parts dels assitents de ple dret.
  
 
+
== Dissolució ==
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
+
Causes de dissolució de l'associació:
 
+
* Per acord que compleix els mateixos requisits que per modificació d'estatuts.
 
+
* En cas que 3 assemblees generals ordinàries consecutives no hagin aconseguit tenir una JPG, per acord de majoria simple dels assistents a l'assemblea general ordinària.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
+
* L'assemblea que acordi la dissolució ha de designar les persones liquidadores o la delegació de la liquidació en tercers, com per exemple els beneficiaris de la donació de bens.
 
+
 
+
10. Formar part dels grups de treball.
+
 
+
 
+
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
+
 
+
 
+
12. Consultar els llibres de l'associació.
+
 
+
 
+
Article 6
+
 
+
 
+
són deures dels membres de l'associació:  
+
 
+
 
+
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-Ies.
+
 
+
 
+
2. Contribuir aI sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades peIs estatuts i aprovades d'acord amb aquest.
+
 
+
 
+
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
+
 
+
 
+
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
+
 
+
 
+
Article 7
+
 
+
 
+
són causes per ser donat de baixa de l'associació:
+
 
+
 
+
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
+
2. No satisfer les quotes fixades.
+
 
+
 
+
3. No complir les obligacions estatutàries.
+
 
+
 
+
Capítol III . L'Assemblea General
+
 
+
 
+
Article 8
+
 
+
 
+
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
+
 
+
 
+
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de I' Assemblea.
+
 
+
 
+
3. Tots els membres queden subjectes als acords del'Assemblea General, incloent-hi eIs absents, els que en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
+
 
+
 
+
Article 9
+
 
+
 
+
L'Assemblea General té facultats següents:
+
 
+
 
+
a) Modificar els estatuts.
+
 
+
 
+
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
+
 
+
 
+
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords pera la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
+
 
+
 
+
d) Acordar la dissolució de l'associació.
+
 
+
 
+
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
+
 
+
 
+
f) Sol-Iicitar la declaració d'utilitat pública.
+
 
+
 
+
g) Aprovar el reglament de règim interior.
+
 
+
 
+
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
+
 
+
 
+
i) Conèixer Ies sol-licituds presentades pe a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats iassociades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
+
 
+
 
+
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
+
 
+
 
+
Article 1 0
+
 
+
 
+
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre maig ¡octubre ambdós inclusivament.
+
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol-Iiciti un nombre de socis no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol-licitud.
+
 
+
 
+
Article 1 1
+
 
+
 
+
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan miüançant una convocatòria, que ha de tenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora dela reunió.
+
 
+
 
+
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
+
 
+
 
+
3. Les reunions de l'Assemblea General, Ies presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, eI Vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
+
 
+
 
+
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
+
 
+
 
+
AI començament de cada reunió de I' Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi de que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estara disposició dels socis al local social.
+
 
+
 
+
Article 12
+
 
+
 
+
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
+
 
+
 
+
2. un mínim no inferior al 10% dels associats pot sol-Iicitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, sija s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho faci dins el primerterç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol-licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quatres parts de les persones presents, sempre i quan no impliqui modificar els estatuts o
+
qualsevol altre aspecte inclòs a l'article 13.3 dels estatuts de l'associació.  
+
 
+
 
+
Article 13
+
 
+
 
+
1. En les reunions del'Assemblea General, correspon un vota cada membre de l'associació.
+
 
+
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
+
 
+
3. Per adoptar acords sobrela separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars ola integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
+
 
+
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.
+
 
+
 
+
Capítol IV. La Junta Directiva
+
 
+
 
+
Article 14
+
 
+
 
+
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, eI Vice-president, el secretari, eI tresorer i els vocals .Aquest càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
+
 
+
 
+
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrecz.
+
 
+
 
+
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'associacions.
+
 
+
 
+
Article 15
+
 
+
 
+
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
+
 
+
 
+
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
+
 
+
 
+
a) dimissió voluntària presentada miüançant un escrit en el qual se n'exposin els motius. b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. c) baixa com a membre de I' associació.
+
d) sanció per una falta comesa en I' exercici del càrrec, imposada amb el que estableix I' article 13.3 dels estatuts.
+
 
+
 
+
3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui IIoc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
+
 
+
 
+
Article 1 6
+
 
+
 
+
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
+
 
+
 
+
a) Representar, dirigir l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
+
 
+
 
+
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d' accions legals i interposar els recursos pertinents.
+
 
+
 
+
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de I' associació.
+
 
+
 
+
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
+
 
+
 
+
e) Convocar Ies assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
+
 
+
 
+
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
+
 
+
 
+
h) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
+
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
+
 
+
 
+
j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç eIs ñns de l'associació, i autoritzar els actes que aquest grups projectin dura terme.
+
 
+
 
+
k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
+
 
+
 
+
I) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
+
 
+
 
+
- subvencions o altres ajuts.
+
- l'ús de locals o ediñcis que puguin arribara ser un lloc de convivència ¡comunicació ¡també un centre de recuperació ciutadana.
+
 
+
 
+
m) Obrir comptes corrents i llibretes d' estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a I' article 29.
+
 
+
 
+
n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte enla primera reunió del'Assemblea General.
+
 
+
 
+
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
+
 
+
 
+
Article 1 7
+
 
+
 
+
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s' ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferiora 1 any i 6 mesos.
+
 
+
 
+
2. S'ha de reuniren sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol-licita un 33% dels membres que la componen.
+
Article 18
+
 
+
 
+
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
+
 
+
 
+
2.- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistira totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretario de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
+
 
+
 
+
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
+
 
+
 
+
Article 1 9
+
 
+
 
+
1. La junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
+
 
+
 
+
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns mandataris per exercir la funció que els confiïamb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
+
 
+
 
+
Article 20
+
 
+
 
+
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva , s'han de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
+
 
+
 
+
Capítol V . El Presldent I el vlce-presldent
+
 
+
 
+
Article 21
+
 
+
 
+
1. són pròpies del president les funcions següents:
+
 
+
 
+
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació del'Assemblea General i de la Junta Directiva.  
+
 
+
 
+
b) Presidiri dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
+
 
+
 
+
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d' empat.
+
 
+
 
+
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea ¡de la Junta Directiva.
+
 
+
 
+
e) Visar les actes ¡els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
+
 
+
 
+
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles pera les quals el deleguin l'Assemblea General 0 la Junta Directiva.
+
 
+
 
+
2. El president és substituït, en cas d' absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
+
Capítol VI . El tresorer I el secretarl.
+
 
+
 
+
Article 22
+
 
+
 
+
El tresorer té com a funció la custòdia ¡el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades perla Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
+
 
+
 
+
Article 23
+
 
+
 
+
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, ¡també portar el llibre de registre de socis.
+
Capítol VII . Les comlsslons o grups de treball
+
Article 24
+
 
+
 
+
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de platejar els membres de I' associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva ¡explicar les activitats que es proposen dur a terme.
+
 
+
 
+
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
+
Capítol VIII . El règlm econòmlc
+
 
+
 
+
Article 25
+
 
+
 
+
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
+
 
+
 
+
Article 26
+
 
+
 
+
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
+
 
+
 
+
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars c) les donacions, Ies herències o els llegats
+
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d' altres que puguin obtenir-se
+
 
+
 
+
Article 27
+
 
+
 
+
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-Ia econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
+
 
+
 
+
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes mensuals - que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva - i quotes extraordinàries.
+
 
+
 
+
Article 28
+
 
+
 
+
L'exercici econòmic coincideix amb I' any natural i queda tancat el 31 de desembre.
+
 
+
 
+
Article 29
+
 
+
 
+
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
+
 
+
 
+
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una deles quals ha de ser la del president.
+
Capítol IX . Règlm dlsclpllnarl
+
 
+
 
+
Article 30
+
 
+
 
+
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
+
 
+
 
+
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableix el reglament intern.
+
 
+
 
+
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denuncia 0 comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, I'adoptada aquest òrgan de govern.
+
 
+
 
+
Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden soI-Iicitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.
+
Capítol X . La dlssolucló
+
 
+
 
+
Article 31
+
 
+
 
+
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
+
 
+
 
+
Article 32
+
 
+
 
+
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
+
 
+
 
+
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió quuidadora sempre que ho cregui necessari.
+
 
+
 
+
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
+
 
+
 
+
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor del programari lliure.
+
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquests mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió quuidadora especialment designada.
+

Revisió de 22:12, 17 març 2015

Identitat i àmbits

Amb la denominació de XXXXXXX està constituida per temps indefinit l'associació que, dins el marc legal vigent al seu àmbit geogràfic, es regula mitjançant el present estatut. El nostre domicili social és XXXXX i l'àmbit geogràfic d'activitat és principalment XXXXXX.

El programari lliure

Definim aquí el què s'entén en aquests estatuts per programari lliure (PL):

El programari privatiu

La llibertat tecnològica de les persones

 • Tenir en compte l'ús de Riseups o subcontractacions
 • Neutralitat
 • Dades de caràcter personal (+accés a dades per part dels socis)

Principis

 • No tractar programari privatiu
 • Respectar la llibertat tecnològica de les persones
 • Sense lucre ni retribucions personals
 • Igualtat de tracte
 • És responsabilitat de les persones sòcies implicar-se en els diversos aspectes de l'associació.
 • No restringir els destinataris de les nostres activitats
 • No restringir els nostres objectius a una sola plataforma de maquinari o sistema operatiu
 • Utilitzar programari lliure i exercir la llibertat tecnològica en qualsevol àmbit de l'associació
 • Tot el respecte possible pels ecosistemes, especialment en allò que afecta a la tecnologia i el consum material.

Mitjans i activitats

 • L'organització de les activitats es farà a partir d'assemblees periòdiques, sens perjudici de què la junta permanent de gestió o grups de treball desenvolupin i posin en pràctica els acords.
 • El funcionament tècnic de l'associació es basa en programari lliure i la llibertat tecnològica, com per exemple llistes de correu electrònic per la coordinació i conversa.
 • Fer de forma periòdica conferències, tallers o articles relacionats amb el programari lliure i la llibertat tecnològica de les persones.
 • Prendre part del mateix tipus d'activitats organitzades per persones o entitats amb principis, mitjans i finalitats en comú.
 • Disposar d'un local, en la mesura de les possibilitats econòmiques i de moviment de l'associació.
 • Ajudar negocis i entitats basades en el programari lliure
 • Intecanviar ajuda amb entitats
 • Prioritzar les trobades presencials segons les possibilitats de l'associació i de les persones associades.
 • Interlocutar amb les administracions públiques, empreses privades i d'altres entitats que siguin d'interès per les nostres finalitats.

Finalitats

 • Promoure el desenvolupament, distribució oberta i ús del programari lliure. Tant de forma general com en l'àmbit social i particular.
 • Promoure el desenvolupament, distribució oberta i ús de les eines i actituds a favor de la llibertat tecnològica: Primer de les persones físiques, i després de les entitats.
 • Suport mutu entre membres de l'associació i amb altres entitats d'igual a igual.
 • Gaudir del programari lliure
 • Humanitzar les relacions

Admissió de membres de l'associació

 • Es pot associar, en el marc legal, qualsevol ésser humà que ho faci de forma lliure, per pròpia voluntat i no contravingui el present estatut en allò que afecta l'associació. Qui tingui interès en associar-se ha de tenir accés al present l'estatut per consultar-lo. Aquest precepte s'ha de comunicar almenys en el moment d'afiliació.
 • Les persones jurídiques també es poden associar, essent subjectes a un règim d'igualtat respecte a les persones físiques en tots els àmbits de l'associació.
 • Són competents per admetre nous membres la Junta permanent de gestió, opcionalment una persona nomenada per aquesta gestió, i l'assemblea general ordinària.
 • Només hi ha un tipus d'associat: el membre de l'associació, sens perjudici dels articles o acords d'assemblea general ordinària que compensin desavantatges personals o de les mesures disciplinàries.
 • L'alta es formalitza amb la signatura d'una fitxa amb almenys les dades personals que siguin necessàries per la relació amb l'associació i els demés membres, i que dipositarà la Secretaria. És efectiva des del moment en què l'òrgan o càrrec competent l'admet com a vàlida.

Baixa de membres

 • Qualsevol membre pot comunicar per escrit la baixa voluntària als mateixos que admeten les altes.
 • No contribuir materialment en el què s'hagi estipulat porta a tractar el tema com a punt en assemblea general ordinària, acordant-se una baixa explícita o una solució alternativa.
 • Contravenir el present estatut porta a tractar el tema en assemblea general, acordant-se una baixa explícita o una solució alternativa.
 • Per un conflicte amb d'altres membres que l'assemblea general resolgui amb la baixa i/o exclusió.
 • La baixa com a membre té efecte immediat quan compleix els supòsits i es comunica per escrit.
 • L'assemblea general pot acordar per qualsevol baixa la devolució de contribucions fetes per l'antic membre associat.

Contribució material o econòmica

 • L'assemblea general ordinària pot acordar quotes periòdiques imprescindibles per mantenir-se com a membre de l'associació, sense perjudici d'acords de compensació de desavantatges personals. La quantitat o fórmula de la quota ha d'estar expressada en moneda de curs legal a l'àmbit territorial, i opcionalment, a més a més, expressada en alternatives concretes. També han s'estar expressades les formes de pagament acceptades per Tresoreria.
 • Les persones associades poden fer voluntàriament, contribucions superiors a les acordades. Si són en diners no poden superar el 30% de la contribució mínima dels demés associats. Si són materials no hi ha límit però no hi ha contrapartides ni etiquetatge o publicitat d'aquest fet.
 • No socis poden fer contribucions de qualsevol mena, concretades i aprobades a l'assemblea general. Si la contribució econòmica supera el màxim que tenen els associats, el contribuent no es pot associar fins passat un any.

Drets de membres

 • Fer propostes per ser tractades a l'assemblea general o grups de treball on s'hi hagi inscrit.
 • Inscriure's voluntàriament a grups de treball quan es formen, i després si no ho impedeix el funcionament particular que s'hagi estipulat.
 • Accedir a tota la documentació de l'associació, sens perjudici de les mesures que s'estipulin sobre llibertat tecnològica.
 • Promoure la celebració d'assemblees, en comunicació transparent amb la junta permanent de gestió i a través d'aquesta amb la resta de persones associades.
 • Fer servir els recursos de l'associació de forma coherent amb el present estatut, però sense interferir en acords d'assemblea o d'altres activitats en curs, ni posar en risc el projecte de l'associació.
 • Assistir, almenys com a observador, a qualsevol reunió de l'associació que li afecti.
 • En el cas dels òrgans dels quals en formi part, com és també l'assemblea general, a assistir en peu d'igualtat, veu i vot.
 • Elegir o ser elegit per qualsevol càrrec, sense perjudici de mesures disciplinàries o condicions d'idoneïtat reconegudes pel present estatut.
 • La llibertat de consciència en relació a qualsevol activitat de l'associació, la qual cosa comprèn poder renunciar explícitament a exercir càrrecs que li siguin nomenats o a estar un grup de treball en concret. No és renunciable el dret i participació en l'assemblea general ni obligacions que li estableixi el marc legal.
 • A impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estimi contraris al marc legal, o a l'estatut, o a proposar esmenes a les actes de reunió que puguin no ser fidels a la realitat.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre la gestió de qualsevol càrrec o òrgan, a la reunió on aquest li toca informar.
 • Accedir a un exemplar actualitzat del present estatut sempre que les dependències de l'associació siguin obertes, amb la possibilitat de fer-se una còpia.

Obligacions de membres

 • Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per aconseguir-les.
 • Implicar-se activament en les propostes que promogui com a persona associada
 • Respectar aquest estatut en tot allò que afecti els demés membres i l'associació en conjunt, incloent els acords dels seus òrgans.
 • Donar-se de baixa si té intenció d'actuar o preveu actuar contravenint el present estatut en allò que afecti l'associació o els demés membres.
 • No és exigible a les persones que deixi d'utilitzar tecnologies privatives o atemptadores contra la llibertat, si ho fan per imperatiu laboral o legal. En tot cas les persones associades n'han d'informar si afecta l'associació o els demés membres.
 • Fer les contribucions que li corresponguin per acord de l'assemblea general.
 • Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal sobre les actuacions o omissions de l'associació. La seva responsabilitat queda limitada a les actuacions o omissions que hagin assumit voluntàriament.

Règim disciplinari

 • Qualsevol conflicte no resolt ha de ser traslladat a l'assemblea general.
 • L'assemblea general pot proposar mesures integradores de resolució de conflictes entre membres, o pot acordar la cessació de càrrecs o acordar la baixa d'associació de les persones que són part en el conflicte.
 • L'acord de cessació o baixa disciplinària ha d'incloure un termini d'exclusió per a què les persones afectades puguin ser admeses de nou.
 • Un termini d'exclusió acordat no pot superar la durada màxima que hi ha per ostentar càrrecs, però aquest pot ser renovat amb una nova exclusió per acord explícit de l'assemblea general ordinària, sempre revisant de nou els motius de l'anterior exclusió.
 • Tot acord de reunió sobre conflictes ha de constar motivat.
 • Tot càrrec o òrgan de l'associació ha de fomentar la resolució pacífica, dialogada i extrajudicial de conflictes de convivència o comunicació: entre membres de l'associació, de membres amb tercers sobre temes relacionats amb l'associació, o de l'associació amb tercers. La única excepció és si l'assemblea general considera que la via judicial és la única solució en un conflicte que determina el compliment de les finalitats en aquest estatut.
 • Qualsevol mesura sobre un conflicte requereix escoltar prèviament les parts en conflicte.

Òrgans de govern

Aquests són els únics òrgans que governen afers de l'associació:

 • L'assemblea general, que governa l'associació i està subjecta al present estatut
 • La junta permanent de gestió (JPG), subjecte als acords de l'assemblea general.
 • Els grups de treball, subjectes als acords de l'assemblea general, i que governen el seu propòsit encarregat amb els mitjans i principis estipulats.

Càrrecs en general

 • Tot òrgan de l'associació té almenys un càrrec.
 • Els càrrecs de l'associació són únicament de gestió per tal de promoure el compliment dels acords del conjunt, fer tràmits necessaris, i informar de seguiment i resultats a l'òrgan que l'ha escollit o addicionalment a l'assemblea general.
 • Tot òrgan fora de la Junta permanent de gestió pot escollir renovar de forma autònoma els seus càrrecs, mentre no contravingui condicions de l'assemblea general i es faci en reunió igualitària dels seus membres.
 • Aquell òrgan que escull un càrrec, pot fer-ne renovació en qualsevol moment que s'hi proposi i s'hi acordi.
 • Un càrrec (no com a responsable d'un grup de treball) pot formar i dissoldre els seus propis grups de treball, només com a suport a les funcions ordinàries del mateix càrrec. En aquest cas la responsabilitat de gestió recau sobre el grup de treball però la responsabilitat d'informació i coordinació la manté el càrrec.
 • Un càrrec té el deure de promoure grups de treball i demanar ajuda si no dóna a l'abast per les seves funcions.
 • Tota persona té una durada ordinària d'un any en un mateix càrrec, després del qual ha de ser rellevada o prorrogada de forma explícita per l'òrgan que l'ha escollit.
 • La pròrroga màxima d'una persona en un mateix càrrec és per un any addicional.
 • La composició de tots els càrrecs de l'associació ha de ser informada a l'assemblea general, almenys l'ordinària, davant qualsevol canvi o pròrroga.
 • Són causes de cessació en un càrrec: voluntària, acordada en qualsevol moment per l'òrgan que l'ha escollit, acordada en qualsevol moment per l'assemblea general, o automàticament per baixa com a persona membre de l'associació.
 • En finalitzar un càrrec cal informar a l'òrgan que l'ha escollit sobre la gestió en el seu període.

Assemblea general

 • L'assemblea general és l'organ sobirà de l'associació, en forma de reunió, pel qual es convoca tots els membres de l'associació.
 • Dins el marc del present estatut, s'hi pot acordar qualsevol afer general o detall de l'associació, incloent l'aprovació de reglaments que desenvolupin la normativa, protocols tècnics i d'actuació i guies de bones pràctiques.
 • La Junta permanent de gestió porta a terme l'anunci i convocatòria de totes les persones associades amb exposició escrita de la mateixa al domicili de l'associació. l'Assemblea General ordinària pot acordar mitjans addicionals per la difusió de la convocatòria, mentre la comunicació es lliuri a les destinacions individuals que faciliti cada membre de l'associació.
 • La convocatòria d'assemblea general s'ha de fer efectiva per escrit amb un mínim de 8 dies d'antelació i ha de contenir: el lloc, data, horari, ordre del dia definitiu, annexos escrits que hagi aportat gent amb propostes incloses.
 • L'admissió o esmena de punts per un ordre del dia es tanca almenys un dia abans d'enviar-se la convocatòria.
 • Per proposar la celebració una assemblea general cal que almenys una persona associada prepari un anunci per tots els membres proposant també el termini d'admissió de punts, dia i lloc de la reunió.
 • La promoció social d'una assemblea es fa per escrit i es produeix quan proposen una convocatòria extraordinària més de 2 associats i aquests superen el 10% de socis.
 • La junta permanent de gestió és la que tramita les propostes d'assemblea, difonent-les incondicionalment, admetent contribucions respectuoses de qualsevol altra persona, i convertint-les en convocatòria quan ho consideri convenient i quan es tracta d'una promoció social d'assemblea.
 • Tota convocatòria d'assemblea ha d'haver estat anunciada almenys amb 8 dies d'antelació al tancament de l'ordre del dia, termini en el qual la JPG ha d'haver inclòs els punts per l'ordre del dia provinents de qualsevol persona associada, mentre siguin respectuosos amb les persones.
 • Si la promoció social d'assemblea no proposa dates concretes, el termini per celebrar l'assemblea general extraordinària és d'un màxim de 30 dies.
 • L'ordre del dia d'assemblea ha de començar amb elecció de la mesa, aprovació o no d'actes anteriors, punts d'informació general si s'escau, i després de la resta ha d'acabar amb un punt d'assumptes diversos.
 • La mesa de l'assemblea l'ha de formar almenys un membre que prengui acta i una altre membre que presideixi, es forma a l'inici de l'assemblea per lliure elecció entre els membres assistents, i poden haver més mémbres per altres funcions.
 • Fins que no s'ha nomenat presidència en una assemblea, qualsevol arbitratge el porta la JPG amb els seus membres assistents. La presidència que es nomeni pot completar l'acord de formació de la mesa. Si cal arbitratge i no hi ha ningú de la JPG, el membre assistent de més edat l'exercirà.
 • Amb menys de 3 associats assistents, l'assemblea s'ha de suspendre i així ha de constar en acta.
 • La presidència d'una assemblea vetlla pels drets de participació de les persones reunides, pel compliment dels objectius de convocatòria, per procurar el compliment de l'horari, per donar torn de paraula, per moderar la longitud de les intervencions, per ajornar temes perifèrics al punt d'assumptes diversos, pel tractament ordenat dels punts, per fer constar explícitament les propostes, escrutinis i conclusions de cada punt.
 • La persona que pren acta pot fer que la presidència aturi l'assemblea per mantenir el seu ritme d'escriptura. La presidència també pot exercir l'ordre a l'assemblea si li cal per complir les seves funcions.
 • Les tasques de la mesa es poden repartir en més persones per raons d'horari o de tasques.
 • Una vegada formada la mesa, qualsevol membre assistent pot proposar l'admissió de persones externes com a observadores, a la qual cosa l'assemblea pot acordar l'admissió o no admissió.
 • L'acta ben escrita d'una assemblea ha d'estar a disposició de totes les persones associades en un termini màxim de 16 dies, de la qual cosa n'és responsable tota la mesa però principalment el prenedor d'acta.
 • Les propostes les fa almenys una persona en concret com a membre de l'associació, sigui per la convocatòria o sigui en el transcurs d'un punt de l'ordre del dia sobre el mateix afer, o bé les posa la JPG d'ofici a l'ordre del dia si són externes.
 • Es poden prendre acords en aquells punts no informatius que tractin un tema en concret, han de ser acords sobre aquell tema, i han de partir d'almenys una proposta. Els únics acords addicionals que es poden prendre al llarg de l'assemblea són la inclusió de nous punts per la següent assemblea.
 • L'assemblea general ordinària és aquella que se celebra per no sobrepassar els marges de periodicitat o que ja té acordada la seva data a l'anterior assemblea. Les demés assemblees generals són extraordinàries.
 • La periodicitat de les assemblees generals ordinàries és amb una separació màxima de 2 mesos, i mínima com permeti el termini de convocatòria.
 • Pels acords de l'Assemblea General es busca el consens, però es poden arribar a adoptar en general per majoria simple de les persones presents, quan els vots afirmatius superin als negatius.
 • Els acords sobre mesures disciplinàries, federació amb altres entitats, requereix el vot a favor de més de dos terços dels assistents de ple dret.
 • El vot en assemblea d'una persona associada no es pot delegar en una altra. Si bé el vot es pot enviar per escrit per causa justificada i anticipadament, sense cap ambigüitat en el seu sentit ni contingut.
 • Tots els membres de l'associació queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloenti els absents, els que en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar; això sense perjudici del dret a l'objecció de consciència reconegut al present estatut.
 • Fins a 4 persones poden ser necessàries conjuntament per certificar els acords d'una assemblea. A complir: la persona que prengué acta, la que prengué acta d'aprovació de la primera, algun dels presidents d'aquestes assemblees i un membre de la JPG.

Junta permanent de gestió

 • L'associació ha de mantenir una Junta permanent de gestió (JPG) amb els càrrecs necessaris, i convocar-se en assemblea general quan calgui per complir-ho.
 • El propòsit de la JPG és vetllar pel compliment dels acords d'assemblea i del present estatut, sempre sotmetent-se als mateixos.
 • La JPG és l'òrgan predeterminat de representació de l'associació, sense perjudici de què l'assemblea general pot nomenar altres delegacions per afers concrets i puntuals.
 • La junta permanent de gestió està composada només per membres de l'associació escollits en assemblea general i amb funcions diferenciades. En cas de nomenar-se en assemblea extraordinària, han de ser ratificats en ordinària, sens perjudici de començar ja en funcions des del moment en què acceptin el nomenament.
 • La Junta permanent de gestió pot tenir les seves pròpies reunions per tractar només els temes que afectin als seus objectius o gestió, i com a mínim amb 2 dels seus membres.
 • Els càrrecs imprescindibles de la JPG són: Dinamització i Tresoreria. L'assemblea general pot acordar que també hi hagi Secretaria, i després els càrrecs addicionals que estimi convenient.
 • Per tots els càrrecs es nomenen persones físiques, i una persona no pot tenir més d'un càrrec de la JPG.
 • Qualsevol membre de la JPG pot promoure una reunió de la mateixa junta, en coordinació amb la dinamitzador(a).
 • Les decisions que competeixen a la JPG les pren per majoria simple mitjançant la reunió de la mateixa, i dels seus acords i gestió ha de donar compte a l'assemblea general ordinària.
 • Les decisions que competeixen en exclusiva a un càrrec les pot prendre a soles, i dels seus acords i gestió ha de donar compte a l'assemblea general ordinària. Els membres de la JPG no poden acordar a soles la creació o dissolució de cap grup de treball.
 • La JPG reunida pot prendre acords per afrontar situacions que no pot afrontar l'assemblea general, com és per exemple una urgència major que el calendari programat de convocatòria de la següent assemblea general.
 • Almenys un membre de la JPG ha d'assistir a les assemblees generals per donar-los obertura amb el nomenament de presidència. Tota la JPG és responsable de forma solidària d'aquest deure.
 • La gestió dels càrrecs de la JPG es valora en assemblea general ordinària per la seva aprovació o no.
 • Fins a 3 persones poden ser necessàries conjuntament per certificar els acords de reunió de la JPG. A complir: la persona que prengué acta, la que prengué acta d'aprovació de la primera, i algun dels presidents o coordinadors d'aquestes reunions.

Tresoreria

 • Té ple accés als fons econòmics de l'associació, i per això també està inclosa en la titularitat de dipòsits si l'associació té diners en comptes bancaris. L'assemblea general pot nomenar més persones per l'accés puntual o ordinari a dispòsits bancaris.
 • Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 • La informació sobre la gestió de Tresoreria per l'assemblea general ha de ser escrita, ha d'incloure saldos i patrimoni, sumatori d'ingressos i despeses passats, previsió d'ingressos i despeses i llista cronològica de moviments d'entrada i sortida.
 • Les obligacions documentals, administratives o comptables només s'estenen si ho requerís el marc legal o convenis que tingui l'associació amb tercers.
 • Executa els acords econòmics de l'associació i té autonomia per altres moviments només en allò que l'assemblea general ordinària li hagi establert límits de valor.
 • L'exercici econòmic de l'associació compren el període de gestió cada càrrec de Tresoreria, dividit addicionalment amb tancament el 31 de desembre i obertura a 1 de gener.
 • Els comptes de cada exercici econòmic es valoren en assemblea general ordinària per la seva aprovació o no.
 • Cal conservar tots els comprovants pels moviments econòmics fins a un any d'antiguitat, i fins al final del període de gestió del càrrec.
 • Cal conservar tots els informes de les tresoreries de forma indefinida.
 • Vetlla per la transparència econòmica, facilitat de control per part de les persones associades, i que els moviments econòmics parteixin sempre dels acords d'assemblea.
 • Recapta les contribucions materials o en diners.
 • Anuncia si el càrrec de Dinamització ha quedat sense cobrir o està desaparegut, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.

Dinamització

 • El dinamitzador o dinamitzadora coordina la JPG a tots els efectes de funcionament, vetllant per la seva cohesió, eficàcia i democràcia interna.
 • Anuncia les vacants de càrrecs que hagin quedat sense cobrir o estiguin desapareguts, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.
 • Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 • Representa de forma predeterminada la JPG per qualsevol efecte intern o legal, sense perjudici de què la JPG pot nomenar un membre diferent de la mateixa JPG per afers concrets i puntuals.
 • Representa de forma predeterminada l'associació per qualsevol efecte intern o legal, sense perjudici de què l'assemblea general pot nomenar delegacions diferents per afers concrets i puntuals.
 • Les funcions de representació inclouen els tràmits que necessitin els grups de treball per portar a terme el seu propòsit dins els marges que se li hagi atribuït al grup de treball.
 • Té qualsevol funció addicional que li sigui delegada explícitament per la JPG o l'assemblea general.

Secretaria

 • Manté almenys una relació actualitzada dels associats, que faciliti gestions com convocatòria, enviament de circulars i coordinació als càrrecs que competeixi en cada cas.
 • Administra la custòdia de la documentació de l'associació, complint i fent complir el respecte per la llibertat tecnològica.
 • Informa sobre la gestió encarregada almenys a totes les assemblees generals ordinàries.
 • La informació sobre la gestió de Secretaria per l'assemblea general ha d'incloure l'estadística de persones associades.
 • Anuncia si ambdós càrrecs de Dinamització i Tresoreria han quedat sense cobrir o estan desapareguts, i pot nomenar provisionalment membres de l'associació per cobrir-ne les funcions fins que l'assemblea general resolgui.

Grups de treball

 • Els grups de treball es creen i dissolen per acord de l'assemblea general o d'altres càrrecs segons es contempla al present estatut, on es fa constar almenys primers inscrits, principal responsable, objectiu a complir, i temps de durada que pot ser indefinit.
 • L'assemblea o càrrec creador pot estipular condicions d'idoneïtat per inscriure's a un grup de treball, només per establir mínims d'edat o de coneixements en l'afer que l'ha d'ocupar.
 • Els grups de treball poden tenir les seves pròpies reunions per tractar només els temes que afectin als seus objectius o activitats.
 • Un grup de treball no pot ser el relleu a la pràctica d'un càrrec.
 • El principal responsable d'un grup de treball ha d'informar dels acords i gestió a l'assemblea general.

L'acta de reunió

L'acta de qualsevol tipus de reunió o assemblea ha d'existir almenys en paper i ha de contenir com a mínim:

 • Tipus i àmbit de reunió, com a títol
 • Lloc, data, hora d'inici, quantitat d'assistents a l'inici i condició (membres o observadors).
 • Si comença amb menys de 8 assistents, també els seus noms.
 • Un relat cronològic de la reunió, separat pels punts que es tracten amb el seu títol.
 • Detallant les propostes i qui les fa.
 • Detallant les conclusions a les quals s'arriba a cada punt, i destacant el terme «Acord» si és el cas.
 • Detallant els escrutinis pels acords que no hagin tingut consens o unanimitat, i comptant les abstencions i vots per cada opció.
 • Incloent els apunts que demani expressament la presidència.
 • Amb extracte d'aquelles informacions de gestió de càrrecs que es diguin de forma oral i no escrita.
 • Amb altres apunts que el prenedor consideri: sobre explicacions, debat, o allò que passi durant la reunió.
 • Annexos a partir de tots els escrits que els assistents aportin i concerneixin a l'assemblea.
 • Al final, ha d'expressar el què ha passat punts de l'ordre del dia que no s'hagin tractat.
 • Hora número d'assistents a la finalització.
 • Signatura de les persones que han pres acta en un exemplar en paper.

Patrimoni

 • L'associació comença sense cap patrimoni.
 • Els bens de l'associació són formats a partir de les contribucions previstes al present estatut.
 • En cas de dissolució de l'associació, el romanent net de tots els seus bens serà donat a l'entitat o entitats possibles més afins amb els principis, mitjans i finalitats d'aquesta associació, destinació que pot designar l'assemblea general ordinària.

Modificació d'estatuts

Casos per modificar el present estatut:

 • Per acord unànim en assemblea general ordinària.
 • Per acord en asseblea general ordinària amb el vot a favor de més del 50% de les persones associades i que també sigui de més de dues terceres parts dels assitents de ple dret.

Dissolució

Causes de dissolució de l'associació:

 • Per acord que compleix els mateixos requisits que per modificació d'estatuts.
 • En cas que 3 assemblees generals ordinàries consecutives no hagin aconseguit tenir una JPG, per acord de majoria simple dels assistents a l'assemblea general ordinària.
 • L'assemblea que acordi la dissolució ha de designar les persones liquidadores o la delegació de la liquidació en tercers, com per exemple els beneficiaris de la donació de bens.