Decret 206-1999

De GiLUG
Salta a: navegació, cerca

Aquest Decret dóna compliment i desenvolupa, parcialment, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions, que es va dictar en ús de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya expressada a l'article 9.24 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

A més de referències diverses en la resta de l'articulat, és en el capítol 3 de la Llei 7/1997, amb l'epígraf Inscripció de l'associació, on trobem la regulació amb rang legal del Registre d'associacions: en els articles que formen part d'aquest capítol 3 s'enumeren, entre altres prescripcions, el caràcter públic del Registre, els actes que s'hi inscriuen, les funcions del Registre i les responsabilitats en què incorren les persones que actuïn en nom d'una associació no inscrita.

Aquest Reglament consta de vint-i-quatre articles, estructurats en quatre capítols:

1. Adscripció, organització i objecte; 2. Actes inscriptibles i resolució d'inscripció; 3. Funcions, i 4. Tipus d'assentaments registrals. El contingut de l'articulat estableix l'adscripció orgànica del Registre, l'organització territorial i els actes inscriptibles; també regula les funcions que compleix el Registre, què s'ha de fer per visar els estatuts d'una associació, el principi de publicitat registral i les garanties que el Registre dóna, la protecció de les dades de caràcter personal i els diferents tipus d'assentament que s'hi poden efectuar.

L'article 9.6 de la Llei esmentada estableix que l'estructura i el funcionament del Registre d'associacions s'han de determinar per reglament. Aquest article, doncs, juntament amb la disposició final tercera habiliten aquest desplegament reglamentari.

En conseqüència, per tal de donar compliment al que estableixen les disposicions esmentades, a proposta de la consellera de Justícia, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'associacions, el text del qual s'incorpora a l'annex a aquest Decret.

Disposició addicional

Les entitats inscrites abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret mantenen el número de registre que tenen atribuït.

Disposició final única

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia

Annex

Reglament d'organització i funcionament del Registre d'associacions

(Capítol 1. Adscripció, organització i objecte del Registre d'associacions.)

(Article 1. Adscripció)

1.1 El Registre d'associacions s'adscriu a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

1.2 Les inscripcions s'hi practiquen en virtut de resolució de la persona titular de l'esmentat òrgan o de les persones titulars d'aquells òrgans en els quals s'hagi delegat.

(Article 2. Organització)

2.1 El Registre d'associacions té quatre demarcacions territorials que es corresponen amb els àmbits de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i cadascuna de les demarcacions territorials té les seccions següents: secció primera, d'associacions; secció segona, de federacions, confederacions i coordinadores; i secció tercera, de delegacions d'entitats associatives inscrites en altres registres d'associacions.

2.2 Les associacions que tenen un àmbit d'actuació superior al d'una demarcació territorial s'inscriuen en aquella on tenen el domicili.

2.3 A efectes estadístics i de cens, el Registre pot efectuar una classificació funcional de les associacions en relació amb la finalitat única o la finalitat principal. Aquesta classificació és pública i qualsevol associació en pot demanar la rectificació o que consti la seva disconformitat.

(Article 3. Objecte)

El Registre d'associacions té per objecte la inscripció de les associacions i dels actes previstos a l'article 9 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. També són objecte d'inscripció les delegacions a Catalunya d'entitats associatives que no hi tinguin el domicili.

(Capítol 2. Actes inscriptibles i resolució d'inscripció)

(Article 4. Actes inscriptibles)

4.1 S'ha d'inscriure en el Registre d'associacions:

a) La constitució de l'associació, mitjançant anotació del número de Registre, denominació, data de la constitució, fins socials, domicili principal i altres locals, àmbit territorial i nomenament dels membres de l'òrgan de govern i de l'òrgan adjunt, en el cas de les associacions juvenils.

b) La modificació dels estatuts, amb inscripció de la data de la modificació i de les modificacions que afectin les dades inscrites en virtut del que estableix l'apartat a).

c) Les renovacions de l'òrgan de govern.

d) La declaració d'utilitat pública amb anotació de la data d'aquesta.

e) La declaració judicial de nul·litat i el concurs de creditors, i també el nomenament i la separació de liquidadors i la dissolució.

f) La cancel·lació de la inscripció de les associacions.

4.2 Són objecte d'anotació marginal les impugnacions d'acords dels òrgans de l'entitat que afectin actes inscrits.

(Article 5. Documentació)

5.1 Els documents que les associacions presenten en el Registre d'associacions per a la seva inscripció han de ser autenticats amb la signatura del secretari i el president de l'òrgan de govern que hi figuri inscrit, degudament identificats amb el nom i cognoms.

5.2 Els acords dels òrgans de l'Associació han d'estar documentats en un certificat emès pel secretari de l'òrgan de govern, amb el vistiplau del president.

5.3 Excepcionalment, els documents que es presenten han d'estar signats per tots els interessats, com és el cas de l'acta de constitució de l'associació, que l'han de signar tots els fundadors i en aquells casos en què així ho estableixin els estatuts per a determinats acords.

5.4 Els acords relatius a la renovació de l'òrgan de govern s'han de documentar mitjançant un certificat estès pel secretari amb el vistiplau del president, ambdós de la junta que cessa i que hi figura inscrita, i s'ha d'acompanyar de l'acceptació dels càrrecs del president i del secretari de la nova junta. Si, transcorregut un mes des de la renovació de la junta, no s'aporta l'esmentada documentació i no se'n justifica documentalment l'omissió, les persones que accepten el càrrec han de ratificar el document d'acceptació del càrrec mitjançant compareixença personal al Registre o per mitjà de firma legitimada notarialment.

5.5 Si una associació presenta els estatuts o qualsevol altra documentació en les dues llengües oficials a Catalunya i no manifesta quina llengua ha de prevaler en cas de dubte d'interpretació o de divergència, preval el text redactat en llengua catalana.

5.6 Als llibres que presentin les associacions per a la seva legalització hi ha de constar una diligència estesa pel secretari de l'òrgan de govern, amb el vistiplau del president, degudament identificats amb el nom i cognoms, fent-hi constar la denominació de l'Associació o entitat associativa, el número, la demarcació territorial i la secció d'entitats en la qual està inscrita, així com el nombre de planes de què consta el llibre, les quals hauran d'estar numerades correlativament per facilitar-ne la comprovació.

(Article 6. La resolució d'inscripció)

La resolució d'inscripció qualificarà els documents en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, la capacitat de qui els atorga o subscriu i la validesa del seu contingut, pel que resulti dels mateixos documents i dels assentaments del Registre. No es pot denegar la inscripció de cap acte inscriptible que compleixi els requisits establerts per la legislació vigent.

(Article 7. Termini per inscriure i documentació que es requereix)

La inscripció s'haurà d'efectuar en el termini màxim de vint dies de la presentació de la sol·licitud al Registre, acompanyada pel duplicat de l'acta de constitució, signada per tots els socis fundadors, i dels estatuts signats pel president i el secretari de l'òrgan de govern. Les persones jurídiques que hi intervinguin han d'acompanyar també còpia autèntica de l'acord vàlidament adoptat pel seu òrgan competent, en el qual manifesti la voluntat d'associar-se i la designació de la persona física que actuarà en el seu nom o certificació lliurada pel secretari de l'òrgan que ha pres l'acord, amb el vistiplau del president i amb les signatures legitimades notarialment.

(Article 8. El número de registre)

8.1 En la resolució per la qual s'aprova la inscripció de la constitució de l'associació se li atribueix un número de registre.

8.2 El número de registre s'atribueix de forma correlativa i independent per a cada una de les demarcacions territorials i de divisió interna en què s'estructura el Registre, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.

(Article 9. Tracte successiu)

9.1 Per inscriure actes relatius a una associació és necessària la inscripció prèvia de l'associació.

9.2 Per inscriure actes modificatius o extintius d'altres atorgats amb anterioritat, és necessària la inscripció prèvia d'aquests actes.

9.3 Un cop fet qualsevol assentament al Registre d'associacions, no se'n pot fer cap altre que resulti oposat o incompatible amb aquell a partir de document de data igual o anterior a la del document que ha servit de base a l'assentament fet.

(Capítol 3. Funcions)

(Article 10. Funcions registrals d'inscripció)

10.1 Efectuen les inscripcions els titulars dels òrgans o els funcionaris que, per norma d'estructura o per atribució de funcions, siguin encarregats de cadascuna de les demarcacions territorials del Registre.

10.2 Les inscripcions de constitució, de modificació d'estatuts que no consisteixin exclusivament en el canvi del domicili, de dissolució i de cancel·lació d'ofici de la inscripció s'han de dur a terme en virtut de resolució dictada per l'òrgan competent.

10.3 No cal resolució administrativa per efectuar els assentaments que es derivin de resolució judicial ferma, la resta d'assentaments d'inscripció establerts en aquest Reglament, els assentaments de rectificació que no tinguin errada en la documentació que va donar peu a l'assentament que es rectifica, ni les notes marginals.

10.4 Els responsables del Registre autoritzen amb la seva signatura els assentaments i les notes marginals i hi fan constar la data en què s'efectua.

(Article 11. Altres funcions registrals)

Constitueixen altres funcions del Registre d'associacions, les següents:

a) La custòdia i conservació de la documentació que se li presenta i que serveix de suport als assentaments que s'hi duen a terme.

b) La manifestació dels llibres, per certificació del contingut dels assentaments, per nota simple informativa o per còpia dels assentaments i dels documents dipositats al Registre.

c) La manifestació de les dades generals per fer investigacions i estudis referits a la realitat associativa.

d) La instrucció dels expedients relatius a la declaració d'utilitat pública i l'emissió d'informe final d'aquests expedients.

e) La legalització dels llibres que portin les associacions.

f) La comunicació de les inscripcions que faci als registres i censos que sigui procedent, d'ofici si són d'altres departaments de la Generalitat, i a sol·licitud de l'associació si són de consells comarcals, d'ajuntaments i d'altres administracions que hagi indicat.

(Article 12. Visat d'estatuts)

Els estatuts o les seves còpies que es lliurin a les mateixes entitats o a tercers han de ser visats mitjançant segellament de cadascuna de les seves planes i amb una diligència final, autoritzada pel responsable del Registre, amb el número de l'associació, la demarcació territorial i la secció d'entitats en què està inscrita, fent-hi constar que són còpia exacta dels dipositats a l'arxiu del Registre, la data en què van ser aprovats i la data en què van ser inscrits.

(Article 13. Publicitat i garanties)

13.1 Els assentaments s'efectuen en suport magnètic, mitjançant una aplicació que permet la interconnexió entre les quatre demarcacions territorials del Registre d'associacions, la qual cosa també constitueix un sistema d'informació comuna dins de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, que garanteix que només amb la inscripció al Registre d'associacions es produeixin els efectes d'inscripció a tots els altres òrgans.

13.2 L'aplicació informàtica permet que, sota la responsabilitat de l'encarregat del Registre, es presumeixi que el seu contingut és exacte i vàlid, ja que els assentaments es validen mitjançant la definició de claus d'accés. L'acció de validar registra la clau amb la qual s'ha fet la validació i la data i hora. Una vegada validats els assentaments, l'aplicació no permet ni modificar-los ni donar-los de baixa. Els assentaments es registren per ordre cronològic i no es permet validar un assentament si encara hi ha assentaments anteriors per validar.

13.3 Les garanties previstes a l'apartat anterior es complementen amb la custòdia dels documents que donen peu als assentaments.

13.4 El sistema informàtic permet agrupar per a cada associació, amb la seva identificació numèrica i la denominació, tots els assentaments que l'afecten.

(Article 14. Protecció de dades de caràcter personal)

14.1 La publicitat del Registre d'associacions no abasta les dades referides als domicilis de les persones, l'estat civil o altres dades de caràcter personal que constin a la documentació que hi és conservada. Tanmateix, les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides, tot i que ni el Registre d'associacions ni els registres o censos als quals se cedeixin no poden fer un tractament informatitzat de les de caràcter personal.

14.2 L'interessat té els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació. El dret d'accés en els termes que dóna publicitat el Registre i la rectificació o cancel·lació s'han d'adoptar en el termini de vint dies des que l'interessat ho ha sol·licitat.

(Capítol 4. Tipus d'assentaments registrals)

(Article 15. Tipus d'assentaments)

En el Registre d'associacions s'efectuen els següents tipus d'assentaments:

a) Assentaments d'inscripció.

b) Notes marginals.

c) Assentaments de rectificació.

(Article 16. Assentaments d'inscripció)

Són objecte d'assentament d'inscripció els actes següents:

a) La constitució d' associacions o d'unions d'associacions.

b) La modificació d'estatuts.

c) La declaració d'utilitat pública i la seva revocació.

d) La composició de l'òrgan de govern i de l'òrgan adjunt, en el cas d'associacions juvenils.

e) El canvi de domicili o l'obertura de delegació o d'altres locals.

f) La declaració judicial de nul·litat d'acords inscrits.

g) El concurs de creditors.

h) La dissolució.

i) El nomenament i la separació de liquidadors.

j) La cancel·lació.

(Article 17. Notes marginals)

Són objecte de nota marginal els actes següents:

a) La impugnació d'acords dels òrgans de l'associació que afectin actes inscrits.

b) Les resolucions dictades per jutjats i tribunals que suspenguin o afectin, amb altres mesures cautelars, actes inscrits.

c) La cancel·lació de les notes marginals anteriors.

d) La legalització dels llibres.

e) La classificació funcional de l'associació establerta a l'article 2.3.

f) Qualsevol altre fet o circumstància que es consideri necessari que tingui la publicitat que dóna la nota marginal. En aquest cas, tanmateix, és necessari que l'òrgan competent dicti resolució per resoldre les inscripcions i que ho notifiqui a l'associació, si no s'ha fet a sol·licitud de l'associació mateixa.

(Article 18. Assentaments de rectificació)

Són assentaments de rectificació aquells que modifiquen el contingut dels assentaments efectuats en el Registre d'associacions perquè el mateix encarregat del Registre observi alguna errada material, de fet o aritmètica, en les dades que hi consten que es derivi de la seva pròpia actuació i també ho són aquells que es derivin de les rectificacions fetes en els actes que han donat peu a la inscripció. En aquest segon cas caldrà resolució administrativa o judicial si aquesta va ser necessària per l'assentament que es rectifica.

(Article 19. Inscripció de la constitució de l'associació)

19.1 L'assentament d'inscripció de la constitució de l'associació ha de contenir el número que el Registre assigna a l'associació, la seva denominació, la data de l'acta de constitució, les finalitats socials, les adreces del domicili principal i dels altres locals socials que tingui, l'àmbit territorial en el qual ha de desenvolupar principalment la seva actuació i el nomenament dels membres de l'òrgan de govern amb designació de president i secretari. També s'inscriu la data de la resolució que acorda la inscripció de l'associació.

19.2 Un cop inscrita una associació, es retorna un dels dos exemplars presentats d'acta de constitució i d'estatuts diligenciats pel responsable del Registre on constin el número assignat, la demarcació territorial, la secció d'entitats i la data de la inscripció.

(Article 20. Inscripció de modificació d'estatuts)

20.1 L'assentament de modificació d'estatuts ha de fer esment de la data de la resolució que aprova la modificació i que, en virtut d'aquesta resolució, es procedeix a la inscripció de la modificació dels estatuts de l'entitat, fent-hi constar la data de l'assemblea general que va aprovar l'acord de modificació.

20.2 Si una associació canvia el domicili de l'àmbit d'una demarcació territorial a una altra perquè modifica el seu àmbit territorial d'actuació principal, pot adreçar-se tant a la demarcació territorial del Registre on està inscrita com a la d'aquell on vol ser alta i ambdues demarcacions territorials tramitaran els assentaments corresponents.

(Article 21. Inscripció de declaració d'utilitat pública i de la seva revocació)

Els assentaments de declaració d'utilitat pública o de la seva revocació han de fer esment de la data i de l'òrgan que ha adoptat la resolució que declara o revoca la declaració d'utilitat pública i la data en què s'efectua la inscripció.

(Article 22. Inscripció de nomenament i separació de liquidadors)

Els assentaments de nomenament i de separació de liquidadors han de fer constar la identificació, la data d'adquisició o de pèrdua de la condició i l'acte en virtut del qual s'ha adquirit o s'ha perdut, sigui per acord de l'assemblea general, sigui de forma automàtica en adquirir aquesta condició per ser membres de l'òrgan de govern o bé de conformitat amb les normes estatutàries respecte d'això, o bé per resolució judicial. En els casos que hi ha un acte exprés s'ha de fer constar la data de l'acte i l'òrgan que l'ha adoptat.

(Article 23. Inscripció de cancel·lació)

Els assentaments de cancel·lació de les inscripcions d'associacions es duen a terme en virtut de l'acord de l'assemblea general de l'associació, per resolució judicial ferma o per fermesa de la resolució administrativa que posi fi a l'expedient de cancel·lació d'ofici de les associacions inscrites que durant deu anys no comuniquin cap renovació dels òrgans de govern, establerta a la disposició addicional de la Llei. En aquests assentaments hi han de constar les dates dels dits acords o resolucions i els òrgans que els han adoptat.

(Article 24. Notes marginals d'impugnació d'acords inscrits i mesures cautelars)

24.1 Les notes marginals per fer constar la impugnació d'acords inscrits o l'adopció d'acords de suspensió o d'altres mesures cautelars sobre acords inscrits es practiquen fent esment del document que s'ha aportat i de la data de presentació i de la persona que, en el seu cas, insta l'anotació; de l'òrgan judicial davant del qual s'ha impugnat o que ha decretat la mesura cautelar, l'acord o acords concrets impugnats o afectats per la mesura cautelar i la data de l'anotació.

24.2 El Registre ho ha de comunicar a l'òrgan judicial que ha practicat l'anotació. De la mateixa manera ha d'actuar quan li és presentat un document acreditatiu de la fi de les actuacions judicials o de la mesura cautelar.


Font del text: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=197226