Primavera 2015

De GiLUG
Salta a: navegació, cerca

Introducció

Aquest document pretén recollir les idees per tal d’establir les bases de la futura associació que ha de promoure i difondre l'ús del programari lliure.


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili


 • Amb la denominació de XXXXXXX es constitueix l'associació, que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de Juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de Juliol) i els seus estatuts.


Objectius

Els objectius de l’associació seran els següents:

 • Difusió del programari lliure en el seu sentit més ampli sense restringir el seu ús a una única plataforma.
 • Ús de programari lliure en qualsevol àmbit de l’associació.
 • Promoció de l’ús del programari lliure en general i en particular en l’àmbit social.
 • Suport mutu entre els socis.
 • Potenciar les trobades personals a fi i efecte d’humanitzar les relacions i difondre el programari lliure.
 • Fer d'interlocutors amb l’administració pública (Generalitat, ajuntaments, etc), empreses relacionades/interessades en el programari lliure i d’altres entitats d’arreu de Catalunya que treballin en la promoció del programari lliure.
 • Promoure projectes de programari lliure oberts a la comunitat
 • L’associació serà sense ànim de lucre.
 • Orientat a tota mena d’usuaris


Mitjans

Per tal d’assolir els objectius descrits al punt anterior es proposa:

 • Es realitzaran reunions periòdiques per tal d’establir les línies de treball de l’associació
 • Els socis s’implicaran en tots els aspectes de l’associació.
 • L’associació farà de forma periòdica conferències, tallers o articles relacionats amb el programari lliure i prendrà part en trobades i conferències organitzades per tercers.
 • Es crearà una llista de correu electrònic a fi i efecte d’interactuar amb els socis
 • Es disposarà d’un local de reunions


Capítol II . Els membres de l'assoclacló, els seus drets I les seves obllgaclons.

Article 4

Poden formar part de l'associació totes les persones de més de 18 anys. Han de presentar una sol-licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata.

/*Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.*/ En principi aquest tros no fa falta, però si algú sap com ho podem passar per tal que hi poguem incloure menors d'edat, no dubteu a dir-nos-ho.

Article 5

Són drets de membres de l'associació:

1. Assistir amb veu ¡vot a les reunions de l'Assemblea General.


2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.


3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.


4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.


5. Exposar a l'Assemblea i la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuira fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.


6. sol-licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.


7. Ésser escoltat prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.


8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.


9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.


10. Formar part dels grups de treball.


11. Posseir un exemplar dels estatuts.


12. Consultar els llibres de l'associació.


Article 6


són deures dels membres de l'associació:


1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-Ies.


2. Contribuir aI sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades peIs estatuts i aprovades d'acord amb aquest.


3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.


4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.


Article 7


són causes per ser donat de baixa de l'associació:


1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva. 2. No satisfer les quotes fixades.


3. No complir les obligacions estatutàries.


Capítol III . L'Assemblea General


Article 8


1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.


2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de I' Assemblea.


3. Tots els membres queden subjectes als acords del'Assemblea General, incloent-hi eIs absents, els que en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.


Article 9


L'Assemblea General té facultats següents:


a) Modificar els estatuts.


b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.


c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords pera la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.


d) Acordar la dissolució de l'associació.


e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.


f) Sol-Iicitar la declaració d'utilitat pública.


g) Aprovar el reglament de règim interior.


h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.


i) Conèixer Ies sol-licituds presentades pe a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats iassociades per una raó distinta a la de la separació definitiva.


j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.


Article 1 0


1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre maig ¡octubre ambdós inclusivament. 2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol-Iiciti un nombre de socis no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol-licitud.


Article 1 1


1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan miüançant una convocatòria, que ha de tenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora dela reunió.


2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.


3. Les reunions de l'Assemblea General, Ies presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, eI Vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.


4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.


AI començament de cada reunió de I' Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi de que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estara disposició dels socis al local social.


Article 12


1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.


2. un mínim no inferior al 10% dels associats pot sol-Iicitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, sija s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho faci dins el primerterç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol-licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quatres parts de les persones presents, sempre i quan no impliqui modificar els estatuts o qualsevol altre aspecte inclòs a l'article 13.3 dels estatuts de l'associació.


Article 13


1. En les reunions del'Assemblea General, correspon un vota cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobrela separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars ola integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.


Capítol IV. La Junta Directiva


Article 14


1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, eI Vice-president, el secretari, eI tresorer i els vocals .Aquest càrrecs han de ser exercits per persones diferents.


2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrecz.


3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'associacions.


Article 15


1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.


2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:


a) dimissió voluntària presentada miüançant un escrit en el qual se n'exposin els motius. b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. c) baixa com a membre de I' associació. d) sanció per una falta comesa en I' exercici del càrrec, imposada amb el que estableix I' article 13.3 dels estatuts.


3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui IIoc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


Article 1 6


1. La Junta Directiva té les facultats següents:


a) Representar, dirigir l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.


b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d' accions legals i interposar els recursos pertinents.


c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de I' associació.


d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.


e) Convocar Ies assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.


f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.


h) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.


j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç eIs ñns de l'associació, i autoritzar els actes que aquest grups projectin dura terme.


k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.


I) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:


- subvencions o altres ajuts. - l'ús de locals o ediñcis que puguin arribara ser un lloc de convivència ¡comunicació ¡també un centre de recuperació ciutadana.


m) Obrir comptes corrents i llibretes d' estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a I' article 29.


n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte enla primera reunió del'Assemblea General.


o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 1 7


1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s' ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferiora 1 any i 6 mesos.


2. S'ha de reuniren sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol-licita un 33% dels membres que la componen. Article 18


1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.


2.- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistira totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretario de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.


3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.


Article 1 9


1. La junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.


2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns mandataris per exercir la funció que els confiïamb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.


Article 20


Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva , s'han de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


Capítol V . El Presldent I el vlce-presldent


Article 21


1. són pròpies del president les funcions següents:


a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació del'Assemblea General i de la Junta Directiva.


b) Presidiri dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.


c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d' empat.


d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea ¡de la Junta Directiva.


e) Visar les actes ¡els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.


f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles pera les quals el deleguin l'Assemblea General 0 la Junta Directiva.


2. El president és substituït, en cas d' absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. Capítol VI . El tresorer I el secretarl.


Article 22


El tresorer té com a funció la custòdia ¡el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades perla Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.


Article 23


El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, ¡també portar el llibre de registre de socis. Capítol VII . Les comlsslons o grups de treball Article 24


La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de platejar els membres de I' associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva ¡explicar les activitats que es proposen dur a terme.


La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions. Capítol VIII . El règlm econòmlc


Article 25


Aquesta associació no té patrimoni fundacional.


Article 26


Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:


a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars c) les donacions, Ies herències o els llegats d) les rendes del patrimoni mateix o bé d' altres que puguin obtenir-se


Article 27


Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-Ia econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.


L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes mensuals - que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva - i quotes extraordinàries.


Article 28


L'exercici econòmic coincideix amb I' any natural i queda tancat el 31 de desembre.


Article 29


En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.


Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una deles quals ha de ser la del president. Capítol IX . Règlm dlsclpllnarl


Article 30


L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.


Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableix el reglament intern.


El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denuncia 0 comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, I'adoptada aquest òrgan de govern.


Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden soI-Iicitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes. Capítol X . La dlssolucló


Article 31


L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.


Article 32


1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.


2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió quuidadora sempre que ho cregui necessari.


3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.


4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor del programari lliure. 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquests mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió quuidadora especialment designada.IMPORTANT:


Es proposa un plaç de dues setmanes per tenir acabat aquest document que discutirem en tots plegats en reunió presencial dins d’un plaç de dues setmanes. La data serà consensuada entre tothom tot i que es proposen els dies: 21 o 28 d'aquest mes.

El possible ordre del dia per a la reunió presencial pot ser el següent:

 • Discussió dels diferents punts recollits en aquest document per tal d’establir les bases de la futura associació.
 • Àmbit d’actuació de l’associació (comarcal, tot Catalunya).
 • Proposta del nom de l’associació
 • Mecanisme per elegir els membres de la junta
 • Definició de la infraestructura necessària per donar serveis a l’associació.