Estructura de directoris del sistema GNU

De GiLUG
Salta a: navegació, cerca
/ Arrel de tot l'arbre jeràrquic.
/boot/ Gestor d'arrencada, nuclis i fitxers initrd
/bin/ Comandes essencials per tots els usuaris, especialment les necessàries per arrencar i rescatar el sistema.
/sbin/ Programes d'administració del sistema, bàsicament els necessaris per l'arrencada i el rescat del sistema. Normalment utilitzats pel superusuari (root).
/dev/ Dispositius del sistema (abstracció) i fitxers especials.
/etc/ Configuracions a nivell de sistema, específiques per aquest anfitrió però no específiques d'un usuari.
/etc/default/ Fitxers que configuren l'arrencada de serveis. Es respecta el seu contingut encara que s'actualitzin els paquets afectats.
/etc/sgml/ Paràmetres d'interpretació SGML
/etc/xml/ Paràmetres d'interpretació XML
/etc/opt/ Configuracions pel programari complementari de /opt.
/etc/profile.d/
/etc/init.d/ Programets (scripts) d'inicialització
/etc/rc.*/rc.d/ Directoris numerats amb serveis a engegar o parar en funció del nivell d'execució.
/etc/skel/ Plantilla de directori d'usuari. És copiada quan es crea un directori de tipus /home/usuari
/etc/X11/ Configuracions del sistema gràfic (X Window)
/home/ Directoris privats d'usuari. Hi sol haver un subdirectori per a cada usuari amb els seus documents i preferències.
/lib/ Llibreries essencials per l'arrencada i rescat del sistema, que bàsicament necessiten els programes de /bin/ i /sbin/
/lib32/ Llibreries específicament per arquitectures x86 de 32 bits. De la mateixa manera hi pot haver /lib64/ o altres.
/lib/modules/ Controladors de dispositiu (drivers) modulars
/lost+found/ Fitxers i fragments recuperats en una revisió del sistema de fitxers
/media/ Punts de muntatge per a mitjans removibles, com els CD-ROM que es munten i desmunten "en calent"
/mnt/ Sistemes de fitxers muntats temporalment
/opt/ Programari complementari, afegitons, binaris que no venen amb els repositoris de la distribució
/opt/bin/ Comandes complementàries per tots els usuaris. Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'usuari, que no venen amb els paquets típics d'instal·lació.
/opt/include/ Components i llibreries per a compilar programari complementari en llenguatge C
/opt/lib/ Llibreries funcionals que bàsicament necessiten els programes de /opt/bin/ i /opt/sbin/
/opt/sbin/ Programes complementaris d'administració del sistema. Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'administració, que no venen amb els paquets típics d'instal·lació.
/opt/share/ Dades independents de l'arquitectura del sistema: configuracions, fitxers auxiliars, etc.
/proc/ Sistema de fitxers virtual que documenta els processos en execució i l'estat del nucli
/root/ Directori privat del superusuari (root).
/selinux/ Configuracions en temps d'execució del "Security-Enhanced Linux" (no consensuat per FHS)
/srv/ Dades servides, específiques d'aquest sistema però no específiques de cap usuari local. Hi pot haver subdirectoris com, per exemple, ftp, rsync, www, cvs, vmail (fitxers per la xarxa, serveis web, programació en grup, bústies de correu d'internet, etc.)
/sys/ Sistema de fitxers virtual on s'exporten objectes del nucli
/tmp/ Dades temporals per a qualsevol programa. S'assumeix que el directori es buida en arrencar, i que no es conserven les dades de cada programa que acaba.
/usr/ (Unix System Resources) Estructura secundària de directoris, per dades compartides no modificables. Programari, llibreries i documentació no necessària per arrencar o rescatar el sistema.
/usr/bin/ Programes per tots els usuaris.
/usr/sbin/ Programes d'administració del sistema, normalment utilitzats pel superusuari (root).
/usr/include/ Components i llibreries per a compilar programari general en llenguatge C
/usr/info/ Manuals
/usr/lib/ Llibreries funcionals que bàsicament necessiten els programes de /usr/bin/ i /usr/sbin/ . També hi pot haver alternatives com lib32, lib64, etc.
/usr/share/ Dades independents de l'arquitectura del sistema: configuracions, fitxers auxiliars, etc.
/usr/share/man/ Manuals (documentació de referència i ajuda)
/usr/share/doc/ Manuals de la branca Red Hat
/usr/src/ Codi font per a compilar paquets de programari.
/usr/bin/X11/ Programes i enllaços per a iniciar el mode gràfic (X Window)
/usr/X11R6/ X Window System, Version 11 Release 6
/usr/local/ Estructura terciària de directoris, per dades locals instal·lades per l'administrador del sistema.
/usr/local/bin/ Programes personalitzats per a tots els usuaris. Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'usuari, que no venen amb els paquets típics d'instal·lació.
/usr/local/sbin/ Programes personalitzats d'administració del sistema, normalment utilitzats pel superusuari (root). Un bon lloc pels programets a mida (scripts) d'administració, que no venen amb els típics d'instal·lació.
/usr/local/src/ Codi font per a compilar programari no empaquetat com es fa a la distribució.
/var/ Dades variables de l'amfitrió: Fitxers administratius com bitàcoles o paquets descarregats; dades de treball del propi sistema (no per altres); fitxers de cua temporals (impressió, correu-e,...). Antigament s'hi utilitzava un subdirectori "www" per serveis web, però del FHS es desprèn que els serveis web han de ser dins /srv
/var/account/ Bitàcoles d'ús de recursos per part dels processos.
/var/cache/ Dades generades o aconseguides pels programes. Les dades es poden regenerar o recuperar de nou, així que poden expirar o es poden esborrar sense causar cap desastre. Tipografies, documentació formatada, rèpliques de continguts d'internet, etc.
/var/lib/ Dades de situació dels programes, per seguir treballant a la següent sessió. S'exclouen configuracions d'usuari i dades a processar (com cues de treball).
/var/lock/ Pels senyalitzadors de l'ús i bloqueig de recursos compartits
/var/log/ Bitàcoles dels programes
/var/mail/ Bústies de correu d'usuaris
/var/opt/ Dades variables del programari complementari instal·lat a /opt/
/var/run/ Dades descriptives dels processos. Es buida a cada arrencada del sistema.
/var/spool/ Cua de documents en procés: treballs imprimint, correu electrònic enviant o rebent, etc. Hi ha la feina que es fará més endavant.
/var/tmp/ Dades temporals de qualsevol programa, però que es preserven en reiniciar el sistema.

Veure també: